(Нет сведений об экземплярах)

Саід, Олена Валентинівна.
Підвищення ефективності комплексної терапії хворих на цукровий діабет 2-го типу на фоні надмірної маси тіла [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / О. В. Саід ; наук. керівник В. І. Величко ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 199 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 155-175. -

Аннотация:

Дисертація присвячена підвищенню ефективності комплексної терапії хворих на цукровий діабет 2-го типу на фоні надмірної маси тіла шляхом регуляції цитокінового профілю ліраглутидом. Встановлено, що цукровий діабет 2-го типу на тлі надмірної маси тіла призводить до більш виразних порушень показників вуглеводного та ліпідного обміну. Виявлено, що обидва патологічні стани – і цукровий діабет 2-го типу, і надмірна маса тіла – спричиняють односпрямовані зміни показників прозапальних цитокінів, а саме їх підвищення. Вперше встановлено, що ліраглутид має додатковий плейотропний ефект та спричиняє достовірний, виразний коригуючий вплив на вміст прозапальних цитокінів, тим самим, зменшуючи рівень загального запалення в організмі. Крім того, показано його вплив на індекс маси тіла та на показники якості життя в умовах комплекcної терапії цукрового діабету 2-го типу на фоні надмірної маси тіла в порівнянні з метформіном. Встановлено наявність асоціативного зв’язку між наявністю поліморфізму С/Т гену TCF7L2 та показниками компенсації цукрового діабету. Показано, що наявність поліморфізму С/Т гену TCF7L2 за типом гомозиготи призводить до найвиразнішого негативного впливу на ефективність комплексної терапії цукрового діабету 2-го типу на фоні надмірної маси тіла із застосуванням ліраглутиду.


Доп. точки доступа:
Величко, Валентина Іванівна (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Нет сведений об экземплярах