Фізіотерапія і медична реабілітація в педіатрії [Текст] : [навч.-метод. посібник для студентів VI курсу, інтернів-педіатрів та практ. лікарів] / І. П. Шмакова, В. В. Кенц, С. Ф. Гончарук та ін.; відп. ред. І. П. Шмакова, 2003. - 38 с.
Вопросы современной педиатрии : Науч.-практ. журн. / Союз педиатрии России, Междунар. Фонд охраны здоровья матери и ребенка, Изд. дом. "Династия". - Журнал выходит с 2001г.
Педиатрия и детская хирургия Казахстана : Ежеквар. науч.-практ. журн. / Ассоц. педиатров Респ. Казахстан. - Журнал выходит с 1996г.
Педиатрия : Науч.-прак.журн. / Ташкент. педиатр. ин-т. - Журнал выходит с 2003г.
Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "СПЕЦІАЛІСТ" кваліфікації "ЛІКАР" у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України [Текст] : Фак.: Медичний. Спец.: 7.110101 -лікувальна справа, 7.110104 - педіатрія, 7.110105 - мед.-профілакт. справа / М-во охорони здоров’я України. Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, 2003. - 369 с.
Интенсивная терапия в педиатрии [Текст] : [рук. для врачей всех спец., врачей-интернов, студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации] / С. Н. Басманов, Г. И. Белебезьев, А. В. Беляев [и др.]; под ред. Г. И. Белебезьева, 2004. - 585 с.
Микола Поліщук лікар, вчений, політик [Текст] : до 60-річчя від дня народження / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 2004. - 248 с.
Скварська, Олена Олександрівна.
Клініко-генетичні особливості дітей, які народилися в сім’ях учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 03.00.15 / О. О. Скварська, 2004. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хвороби дитячого віку [Текст] : Посіб. з педіатрії / М.С. Гбур, В.І. Калужська, Г.В. Касьяненко, 1999. - 175 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Неонатология [Текст] : Учеб. для педиатр. фак-тов мед. вузов и врачей постградуального обучения: В 2-х т. Т. 1, 1997. - 496 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Неонатология [Текст] : учеб. для педиатр. фак-тов мед. вузов и врачей постградуального обучения : в 2-х т. Т. 2, 1997. - 556 с.
Україна медична [Текст] : лікар ІІІ тисячоліття : довід.-біогр. вид. / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.-упоряд. В. В. Болгов. Вип. 1, 2002. - 243 с.
Педиатрия [Текст] : [практ. пособие для педиатров, неонатологов и врачей общ. практики]: пер. с 5-го англ. изд. / Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел; под ред. Дж. Грефа, 1997. - 911 с.
Валентин Иосифович Кресюн [Текст] : к 60-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 95 с.
Treatment of childhood disorders [Text] / S.T. Azar, R. A. Barkley, B. A. Barrios and others; Ed.: E. I. Mash, R. A. Barkley, 1989. - 568 p.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 12 : До 80-ліття від дня народження Павла Пундія / Редкол.: І.Даценко (гол.ред.) та ін., 2003. - 743 с.
ІІІ-і читання ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : тез. доп. наук. конф., 27-29 трав. 2004 р. / редкол.: В. М. Запорожан (голов. ред.) [та ін.], 2004. - 97 с.
Первые чтения им. В. В. Подвысоцкого [Текст] / [В. М. Запорожан, К. Г. Васильев, Л. В. Герасимова и др.], 2002. - 35 с.
Фенвік, Елізабет.
Мати і дитина [Текст] : практ. порадник для батьків: пер. з англ. / Е. Фенвік, 1998. - 255 с.
McMillan, Julia A.
The whole pediatritian catalog [Text]. [Vol. 1] : A compendium of clues to diagnosis and management / J. A. McMillan, P. I. Nieburg, F. A. Oski, 1977. - 506 p.