Лихачев, Борис Тимофеевич.
Педагогика [Текст] : курс лекций : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений и слушателей ин-тов, фак. повышения квалификации и переподгот. науч.-пед. кадров / Б. Т. Лихачев, 2001. - 607 с.
Фіцула, Михайло Миколайович.
Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. освіти / М. М. Фіцула, 2002. - 527 с.
Подготовительные факультеты в современных условиях: традиции и новации в обучении иностранных студентов и проблемы организации учебного процесса на подготовительном факультете [Текст] : Материалы междунар. науч.-метод. конф., 29-30 мая 2003 г.: Посвящ. 30-летию подгот. фак. для иностр. граждан Нац. техн. ун-та "ХПИ" / Нац. техн. ун-т "Харьк. политех. ин-т", 2003. - 146 с.
Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол.: В. О. Зайчук (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 34, 2003. - 339 с.
Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол. : В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 31, 2003. - 359 с.
Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол. : В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 33, 2003. - 315 с.
Стратегія реформування освіти в Україні [Текст] : Рекомендації з освіт. політики: Зб. ст., 2003. - 294 с.
Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; редкол. : В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 36, 2004. - 171 с.
Одесская национальная морская академия [1944-2004] [Текст] : Страницы истории: Документы. Архивы. Воспоминания / И.В. Кузнецова, И.А. Донникова, И.С. Бойко и др; Ред. кол. М.В. Миюсов (пред.) и др., 2004. - 248 с.
Журавський, Віталій Станіславович.
Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] : монография / В.С. Журавський, М.З. Згуровський, 2003. - 195 с.
Болонський процес [Текст] : Бібліографія / Європ. ун-т, 2004. - 18 с.
Болонський процес: Модель структури додатку до диплому [Текст] : монография / Європ. ун-т, 2004. - 72 с.
Болонський процес у фактах і документах (Сорбона-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) [Текст] / М-во освіти і науки України, Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2003. - 59 с.
Болонський процес: Документи [Текст] / Європ. ун-т, 2004. - 168 с.
Болонський процес: Нормативно-правові документи [Текст] : законы и законодательные акты / Європ. ун-т, 2004. - 100 с.
Підаєв, Андрій Володимирович.
Болонський процес в Європі. Що це таке і чи потрібний він Україні? Чи можлива інтеграція медичної освіти України в Європейський освітній простір? [Текст] / А.В. Підаєв, В.Г. Передерій, 2004. - 186 с.
Пидаев, Андрей Владимирович.
Болонский процесс в Европе. Что такое и нужен ли он Украине? Возможна ли интеграция медицинского образования Украины в Европейское образовательное пространство? [Текст] / А. В. Пидаев, В. Г. Передерий, 2004. - 192 с.
Вища технічна освіта України і Болонський процес: Матеріали Всеукр. наради ректорів вищ. техн. навч. закладів [Текст] / Ассоц. ректорів вищ. техн. навч. закладів України, Нац. техн. ун-т. Харків. політехн. ін-т, 2004. - 197 с.
Товажнянський, Леонід Леонідович.
Болонський процес: цикли, ступені, кредити [Текст] / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко, 2004. - 143 с.
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : [навч.-метод. посіб. для магістрів, аспірантів, наук.-пед. та пед. працівників вищ. навч. закладів I-IV рівнів акредитації] / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - (Інтеграція вищ. освіти України у європ. освіт. простір). [Ч. 1] : Документи і матеріали 2003-2004 рр. / В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш та ін.; За ред. В.Г. Кременя, 2004. - 146 с.