Зайчик А. Ш.
Патофизиология [Текст] : В 3-х т.: учеб. для преподавания патофизиологии, гематологии и онкологии в мед. высш. учеб. заведениях. - (Учеб. для мед. ВУЗов.). Т.3 : Механизмы развития болезней и синдромов : Кн.1.: Патофизиологические основы гематологии и онкологии, 2002. - 507 с.
Зайчик А.Ш.
Основы общей патологии: В ... ч. [Текст] : Учеб.пособие для студентов мед.ин-тов Рос.Фед. [Ч.1] : Основы общей патофизиологии, 1999. - 620 с.
Зайчик А.Ш.
Основы общей патологии: В ... ч. [Текст] : Учеб.пособие для студентов мед.ин-тов Рос. Фед. [Ч.2] : Основы патохимии, 2000. - 688 с.
Кривопустов, Сергій Петрович.
Видатний український вчений-педіатр В. М. Сідельников [Текст] / С. П. Кривопустов, Л. В. Терещенко, Г. В. Шафаренко ; за заг. ред. О. П. Волосовця, 2003. - 165 с.
Микола Поліщук лікар, вчений, політик [Текст] : до 60-річчя від дня народження / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 2004. - 248 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / А. Д. Адо, М. А. Адо, Н. П. Бочков [и др.] ; под ред.: А. Д. Адо, В. В. Новицкого, 1994. - 466 с.
Україна медична [Текст] : лікар ІІІ тисячоліття : довід.-біогр. вид. / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.-упоряд. В. В. Болгов. Вип. 1, 2002. - 243 с.
Посібник до практичних занять з патологічної фізіології [Текст] : навч. посіб. для мед. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. В. Атаман, Ю. В. Биць, О. В. Голдобіна [та ін.] ; за ред. Ю. В. Биця, Л. Я. Данилової, 2001. - 399 с.
Валентин Иосифович Кресюн [Текст] : к 60-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 95 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 12 : До 80-ліття від дня народження Павла Пундія / Редкол.: І.Даценко (гол.ред.) та ін., 2003. - 743 с.
ІІІ-і читання ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : тез. доп. наук. конф., 27-29 трав. 2004 р. / редкол.: В. М. Запорожан (голов. ред.) [та ін.], 2004. - 97 с.
Клиническая патофизиология для стоматолога [Текст] : Учеб. пособие / В.Т. Долгих, И.Е. Матусов, В.И. Чесноков и др.; Под ред. В.Т. Долгих, 2000. - 198 с.
Грабовський, Валерій Васильович.
Дослідження як життя [Текст] : Худож.-док. повість / В.В. Грабовський, 2001. - 215 с.
Руслан Фёдорович Макулькин [Текст] : к 70-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 65 с.
Филимонов, Владимир Иванович.
Руководство по общей и клинической физиологии [Текст] : для студ. мед. вузов и биол. фак. ун-тов, врачей всех спец. / В. И. Филимонов, 2002. - 957 с.
Шанин, Всеволод Юрьевич.
Клиническая патофизиология [Текст] : учеб. для мед. вузов / В. Ю. Шанин; под ред. Ю. Л. Шевченко, 1998. - 569 с.
Виленский, Юрий Григорьевич.
Академик Евгений Игнатьевич Гончарук. Повесть о жизни [Текст] / Ю.Г. Виленский, С. Гаркавый, А. Прокопович; Под ред. В. Бардова, 2005. - 167 с.
Патофизиология [Текст] : практикум: учеб. пособие для студ. мед. вузов / В. Н. Александров, В. И. Балихина, А. В. Дергунов [и др.]; под ред. В. Ю. Шанина, 2002. - 724 с.
Guyton, Arthur C.
Textbook of medical physiology [Text] / A. C. Guyton, 1991. - XLI, 1014 p.
Педанов, Юрий Федорович.
Практикум по патологии: (Алгоритмы усвоения знаний и приобретения практических навыков) [Текст] : [Учеб. пособие для вузов l-ll уровней аккредитации] / Ю.Ф. Педанов; Под ред.: Р.Ф. Макулькина, А.И. Даниленко, 2001. - 32 с.