Сміян, Іван Семенович.
Від книги до книги [Текст] / І. С. Сміян, 2001. - 207 с.
Герасимова, Людмила Володимирівна.
Володимир Валеріанорвич Підвисоцький організатор медичного факультету новоросійського університету [Текст] : бібліографія: (до 100-річчя мед. ун-ту) / Л. В. Герасимова, Н. Б. Павлова, І. С. Вороб’йова, 2000. - 35 с.
Медицина в Україні ХVIII - перша половина ХIХ ст. [Текст] : біобібліогр. слов. / Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд.: М.М. Гайдучок, О.М. Литвинчук. - (Мед. біографістика). Дод. вип., 2002. - 136 с.
Литвицкий, Петр Францевич.
Патофизиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов: в 2-х т. - (ХХI век.). Т. 1, 2002. - 751 с.
Литвицкий, Петр Францевич.
Патофизиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов: в 2-х т. - (ХХI век.). Т. 2, 2002. - 807 с.
Здобутки клінічної та експериментальної медицини [Текст] : Зб. наук. пр. XLV підсумкової ( межрегіон. ) наук.- практ. конф., 7 черв. 2002 р. / Терноп. держ. мед. акад. ім. І. Я. Горбачевського. Вип. : 7, 2002. - 176 с.
Guyton, Arthur C.
Basic human physiology: Normal function and mechanisms of disease [Text] / A. C. Guyton, 1971. - 721 p.
Clinical Physiology: The Functional Pathology of Disease [Text] / A. Grollman, J. P. Peters, W. B. Bean and others; Ed. by A. Grollman, 1957. - XVI, 854 p.
Пучківська, Надія Олександрівна.
Епоха і моє життя [Текст] : [спогади] / Н. О. Пучківська; за ред. З. Ф. Веселовської, Г. О. Пучківської; післямова І. М. Трахтенберга, 2004. - 170 с.
Клиническая патофизиология для стоматолога в вопросах и ответах [Текст] : Учеб. пособие / В.Т. Долгих, В.И. Чесноков, И.Е. Матусов и др.; Под ред. В.Т. Долгих, 2001. - 104 с.
Патологічна фізіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / А. І. Березнякова, В. М. Кузнецова, Н. І. Філімонова [та ін.] ; за ред. А. І. Березнякової, 2003. - 423 с.
Мислицький В.Ф.
Пахмурний Борис Андрійович [Текст] : Бібліографія / В.Ф. Мислицький, В.П. Пішак, 2002. - 129 с.
Gozhenko, Anatoliy Ivanovish.
Pathophysiology [Text] : A textbook for students of Higher Medical Educational Establishments of the IV-th level of accreditation using English / A. I. Gozhenko, I. P. Gurkalova, 2005. - 327 p.
Константин Константинович Васильев [Текст] : биобиблиогр. указ. лит. / Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, 2001. - 48 с.
Донцов, Виталий Иванович.
Лимфоидные механизмы регуляции клеточного роста [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.16 / В. И. Донцов, 1990. - 28 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пиріг Любомир Антонович [Текст] : Біобібліографія / Держ. наук. мед. б-ка України, 2001. - 126 с.
Герасимова, Людмила Владимировна.
Владимир Валерианович Подвысоцкий - организатор медицинского факультета Новоросийского университета [Текст] : Биобиблиография: (К 100-летию мед. ун-та) / Л.В. Герасимова, Н.Б. Павлова, И.С. Воробьёва, 2000. - 35 с.
Лобова, Ирина Вениаминовна.
Сердечно-сосудистая система как критерий синдромных индивидуальных проявлений предболезни [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.06, 14.00.17 / И. В. Лобова, 1990. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клиническая патофизиология [Текст] : учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. А. Алмазов, Н. Н. Петрищев, Е. В. Шляхто, Н. В. Леонтьева, 1999. - 464 с.
Вчені Харківського державного медичного університету [Текст] / Ред. А.Я. Циганенко, 2005. - 470 с.