1944
Висоцький, Антон Анатолійович.
Експериментальна оцінка церебропротекторної активності координаційних сполук германію з біолігандами при закритій черепно-мозковій травмі [Текст] : дис. ... канд. мед. наук: 14.03.05 / А. А. Висоцький ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : [б. и.], 2014. - 210 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 166-210.
Параллельные издания: Висоцький, Антон Анатолійович Експериментальна оцінка церебропротекторної активності координаційних сполук германію з біолігандами при закритій черепно-мозковій травмі : дис. ... канд. мед. наук: 14.03.05 / А. А. Висоцький. - Луганськ, 2014. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
615.21:577.15/19(043.3)
617.51-001-085.21(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена теоретичному та експериментальному обґрунтуванню доцільності та ефективності застосування з лікувальною метою координаційної сполуки германію з нікотиновою та винною кислотами(ОК-3) як церебропротекторного засобу у ранньому посттравматичному періоді за умов закритої черепно-мозкової травми.

При розробці оптимального режиму дозування експериментально доведено, що максимальний церебропротекторной ефект ОК-3 реалізує при її внутрішньоочеревинному введенні дозою 119,2 мг/кг через 30 хв і дозою 115,9 мг/кг через 7,2 год після початку моделювання патології.

Церебропротекторна активність досліджуваного координаційного комплексу германію реалізується вираженою здатністю попереджати у тварин із закритою черепно-мозковою травмою розвиток у динаміці розповсюдженої мембранопатії шляхом: модифікації параметрів кінетики вільнорадикальних реакцій, збереження рівня компонентів антиоксидантного профілю. Поряд із цим, потенційний церебропротектор коригує вміст основних компонентів аденілнуклеотидної системи та рівень показників енергообміну, модифікує активність основних ферментів енергетичного гомеостазу, а також нормалізує рівень основних параметрів вуглеводного обміну за умов екстремального стану, що моделюється. Застосування ОК-3 з лікувальною метою призводить до збереження активності компонентів мікросомального та мітохондріального електронтранспортних ланцюгів гепатоцитів, а також нормалізації функціонування стану детоксикуючої системи печінки в умовах закритої черепно-мозкової травми.


Доп. точки доступа:
Луган. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) (ХР)