Х 23689
Підгірний, Ярослав Михайлович.
Екстракорпоральна детоксикація та її місце в лікуванні синдрому поліорганної недостатності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Я. М. Підгірний ; Дніпропетр. держ. мед. акад., Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Дн. : [б. и.], 2009. - 38 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 31-34.
УДК
616-008.64-085.246.9(043.3)

Аннотация:

Висвітлено питання окремих ланок патогенезу, клініки та діагностики дисфункції головних природних детоксикаційних систем (ниркової, печінкової, гастроінтестинальної) як компоненту синдрому поліорганної дисфункції. На основі удосконалених критеріїв діагностики дисфункції природних детоксикаційних систем вона розмежована на три ступені тяжкості: компенсована та декомпенсована недостатності та неспроможність. Охарактеризовано детоксикаційний ефект різних технологій еферентної терапії та їх вплив на гомеостаз критичних хворих і розроблено алгоритм їх включення в комплекс інтенсивної терапії (ІТ) хворих з поліорганною дисфункцією. У хворих з компенсованою стадією гострої ниркової дисфункції (ГНД) рання цілеспрямована ІТ, доповнена нутритивною підтримкою, прискорює регрес симптомів синдрому поліорганної дисфункції (СПОД). У разі некомпенсованої стадії включення в комплекс ІТ гемодіалізу супроводжується швидшим відновленням функції нирок і регресом самого СПОД. У хворих з нирковою неспроможністю оптимальним методом протезування ниркової дисфункції є повільна пролонгована гемодіафільтрація. У хворих з компенсованою гострою печінковою дисфукцією (ГПечД) інфузійна терапія з нутритивною підтримкою з переходом на раннє ентеральне харчування, доповнена ентеросорбцією з селективною деконтамінацією кишок прискорює нормалізацію гемостазу, пігментної функції та рівня цитолітичних ферментів. У хворих з некомпенсованою ГПечД доповнення вищенаведеного комплексу ІТ плазмаферезом дозволило швидше регресувати ознакам гіпокоагуляції, детоксикаційної функції, енцефалопатії. У разі неспроможності печінки включення в комплекс ІТ альбумінового діалізу забезпечували швидший регрес ознак синдрому системної відповіді організму на запалення (SIRS), нормалізацію пігментної, синтетичної та дезінтоксикаційної функції печінки. У хворих з компенсованою дисфункцією ШКТ раннє ентеральне харчування призводить до більш швидкого регресу симптомів синдрому гастроінтестинальної дисфункції (СГІД), тяжкості стану та СПОД. У хворих з некомпенсованим СГІД застосування селективної деконтамінації ШКТ, інтестинальної оксигенації та ентеросорбції призводить до швидшого регресу ознак SIRS, зменшення тяжкості стану хворих, проявів СПОД та його компонента СГІД. У разі неспроможності ШКТ включення в комплекс ІТ інтестинальної оксигенації-ентеросорбції перфтораном призводить до швидшого регресу явищ SIRS, поліпшення загального стану хворих регресу СПОД взагалі та СГІД зокрема.


Доп. точки доступа:
Дніпропетр. держ. мед. акад.
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)