Х 23649
Вернигородський, Віктор Сергійович.
Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / В. С. Вернигородський ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Укр. держ. НДІ реабілітації інвалідів. - К. : [б. и.], 2006. - 37 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 31-35.
УДК
616.379-008.64-06:616.1(043.3)

Аннотация:

Висвітлено індивідуальні особливості функціонального стану серцево-судинної системи та патоморфологічних змін судин у хворих на цукровий діабет II типу з обгрунтуванням нових підходів до медикосоціальної реабілітації на етапах амбулаторного, стаціонарного та санаторно-курортного лікування. На основі комплексного дослідження функції міокарда виявлені вагомі порушення систолічної та діастолічної функції, ексцентричної та концентричної гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на цукровий діабет II типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця та концентричого ремоделювання лівого шлуночка в поєднанні з гіпертонічною хворобою. Проаналізовано особливості периферичної гемодинаміки та ендотеліальної дисфункції у хворих на цукровий діабет, виявлено виражені зміни кровообігу.


Доп. точки доступа:
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова
Укр. держ. НДІ реабілітації інвалідів

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)