Х 24023
Пхакадзе, Олександр Георгійович.
Показники функції ендотелію у хворих на цукровий діабет 1 типу, ускладнений діабетичною нефропатією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. Г. Пхакадзе ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургіі, трансплантації ендокрин. органів і тканин. - К. : [б. и.], 2010. - 24 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 19-20.
УДК
616.379-008.64-06:616.61:611.018.74(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню механізмів ендотеліальної дисфункції за ЦД 1 типу та її ролі в патогенезі діабетичної нефропатії (ДН); комплексній оцінці стану ендотелію на різних стадіях ДН за вмістом в крові вазоактивних ендотеліальних чинників - ендотеліна 1 (Е1), оксиду азоту (NO) та фактора Віллєбранда (ФВ); вивченню можливості корекції ендотеліальної дисфункції на різних стадіях ДН за допомогою терапії і АПФ периндоприлом.


Доп. точки доступа:
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургіі, трансплантації ендокрин. органів і тканин

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)