Х 24158
Грінченко, Євген Миколайович.
Аналіз механізмів внутрішньоклітинного переносу сигналу естрадіолу в корі надниркових залоз за умов патології та норми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Є. М. Грінченко ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. - Д. : [б. и.], 2009. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
УДК
612.453(043.3)

Аннотация:

Робота присвячена вивченню молекулярних механізмів регуляції функції кори надниркових залоз естрадіолом. Визначено вплив 17-естрадіолу на стероїдогенез в корі надниркових залоз людини та тварин. Встановлено кількісні зміни фосфоліпідного складу кори надниркових залоз людини під впливом естрадіолу. Доведено участь cAMP-залежної сигнальної системи вторинних месенджерів в реалізації ефектів естрадіолу у корі надниркових залоз людини та тварин. Вивчено зміни активності протеїнкінази С в адренокортикоцитах під впливом естрадіолу. Проаналізовано зміну експресії мРНК білка-регулятора швидкої фази стероїдогенезу (StAR) та десмолази в корі надниркових залоз людини під впливом 17β-естрадіолу. Вивчено вплив естрадіолу in vivo на вміст РНК та ДНК в корі надниркових залоз, аденогіпофізі і гіпоталамусі щурів. Встановлено антиапоптичну дію 17-естрадіолу в адренокортикоцитах.


Доп. точки доступа:
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького
Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)