Х 24063
Зінчук, Олександр Миколайович.
Лайм-бореліоз : клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.13 / О. М. Зінчук ; Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - К. : [б. и.], 2010. - 41 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 32-36.
УДК
616.98:579.834.114]-097-08(043.3)

Аннотация:

Встановлено нозогеографічну характеристику лайм-бореліозу (ЛБ) на Львівщині, зокрема, географічне поширення територій з високим ризиком зараження. Досліджено регіональні особливості клінічного перебігу ЛБ, характер і співвідношення різних клінічних форм. Доведено, що значна частина безеритемних форм ЛБ вчасно не діагностується й перебігає під маскою різних неврологічних, ревматологічних і дерматологічних синдромів. Встановлено, що у 16,4 % хворих неврологічних стаціонарів із різноманітними діагнозами нетравматичного походження, у 15,3 % хворих ревматологічних стаціонарів із діагнозом реактивний артрит і у 22,2 % хворих на обмежену склеродермію в сироватці крові визначаються позитивні титри протибореліозних антитіл. Доведено необхідність проведення серологічного обстеження на інфікованість В. burgdorferi хворих неврологічних і ревматологічних стаціонарів із відповідним епідеміологічним анамнезом, а також усіх хворих на обмежену склеродермію. Запропоновано нові підходи до антибіотикотерапії хворих на обмежену склеродермію, у яких виявлено в сироватці крові позитивний титр протибореліозних антитіл. Наведено розгорнуту характеристику клініко-лабораторних проявів ЛБ з урахуванням стадійності та полісистемності уражень. З'ясовано наслідки перенесених еритемних форм ЛБ і встановлено, що у 26,4 % хворих патологічний процес переходить у стадію дисемінації. Виявлено особливості фагоцитарної та бактерицидної активності лейкоцитів, значення активізаційних маркерів лімфоцитів (CD71, CD25, CD HLA-DR) і маркера апоптозу лімфоцитів (CD95) для прогнозування дисемінації у хворих на ЛБ. Запропоновано спосіб виявлення прогредієнтного перебігу ЛБ на момент госпіталізації хворих за співвідношенням рівня інтерферону- γ до рівня інтерлейкіну-4 в сироватці крові. Виявлено особливості сенсибілізації імуноцитів до антигенів збудника за ЛБ, антитілозалежної відповіді, уточнено терміни появи протибореліозних антитіл класів М та G і фактори, які впливають на інтенсивність антитілогенезу. Розроблено новий спосіб визначення сенсибілізації імуноцитів за ЛБ, в основі якого індикація синтезу цитокінів IFN-γ та TNF-α у культурі лейкоцитів, стимульованих реком-бінантними антигенами борелій на твердій фазі. Запропоновано спосіб визначення показань для екстреного превентивного лікування ЛБ в осіб, які постраждали від присмоктування кліщів, методику превентивного лікування, що підвищує оперативність та ефективність екстреної профілактики, дозволяє визначати території з високим ризиком зараження, опо¬середковано характеризує інтенсивність ензоотичного процесу.


Доп. точки доступа:
Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)