Васильев, Константин Георгиевич.
Владимир Валерианович Подвысоцкий [Текст] : историко-биогр. очерк / К. Г. Васильев, В. Н. Запорожан, Т. А. Занчевская, 2003. - 133 с.
Органные особенности морфогенеза и реактивности тканевых структур в норме и патологии [Текст] / Крым. мед. ин-т, 1989 (1990). - 280 с.
Danilenko, Anatoliy Ivanovich.
Pathologoanatomic bureau purposes and methods autopsy legislative regulation in Ukraine [Text] : Manual: Collection / A. I. Danilenko, 2000. - 103 p.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі - вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи [Текст] : біогр. нариси та бібліогр. / Я. Ганіткевич, 2002. - 540 с.
Карпенко В.С.
55 лет в хирургии [Текст] / В.С. Карпенко, 2002. - 383 с.
Виленский, Юрий Григорьевич.
Огонь на себя [Текст] : Повесть о кузьме Веремеенко / Ю.Г. Виленский, 2002. - 159 с.
Рокитанский, Карл.
Руководство к частной патологической анатомии [Текст]. Ч. 1, 1847. - 509 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 11 : На пошану Василя Плюща / редкол.: І. Даценко (голов. ред.) [та ін.], 2002. - 456 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : Нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс. , Укр. лікар. т-во у Львові . Т. 9 : На пошану Юрія Липи / редкол.: І. Даценко (відп. ред) [та ін.], 2001. - 240 с.
Васильев, Константин Георгиевич.
Записки динозавра [Текст] / Тетрадь первая, 2005. - 99 с.
Сміян, Іван Семенович.
Думи мої, думи мої... [Текст] / І.С. Сміян, 2003. - 231 с.
Серов, Виктор Викторович.
Общепатологические подходы к познанию болезни [Текст] / В.В. Серов, 1999. - 304 с.
Кривопустов, Сергій Петрович.
Видатний український вчений-педіатр В. М. Сідельников [Текст] / С. П. Кривопустов, Л. В. Терещенко, Г. В. Шафаренко ; за заг. ред. О. П. Волосовця, 2003. - 165 с.
Клінічна патологічна анатомія [Текст] : Навч. посібник з біопсійно-секційного курсу для студентів вищ. мед. навч. закладів / Г.І. Губіна-Вакулик, І.І. Кондаков, І.В. Сорокіна та ін.; За ред.: А.Ф. Яковцової та ін., 2004. - 287 с.
Микола Поліщук лікар, вчений, політик [Текст] : до 60-річчя від дня народження / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 2004. - 248 с.
Україна медична [Текст] : лікар ІІІ тисячоліття : довід.-біогр. вид. / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.-упоряд. В. В. Болгов. Вип. 1, 2002. - 243 с.
Фундаментальные и прикладные вопросы морфологии [Текст] / Крым. мед. ин-т, 1988. - 221 с.
Валентин Иосифович Кресюн [Текст] : к 60-летию со дня рождения / Одес. гос. мед. ун-т, 2001. - 95 с.
Sorokina, Irina Victorivna.
Pathological anatomy [Text] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. IV рівнів акредитації, які навчаються англ. мовою / I. V. Sorokina, A. F. Yakovtsova, 2004. - 645 p.
Macropathology [Text] : Textbook and color Atlas / C.Thomas and others, 1990. - 355 p.