Значення анамнестичних даних у діагностиці порушень кальцій-фосфорного забезпечення у дітей раннього віку з проявами харчової алергії [Текст] / О. В. Кряжев [и др.] // Современная педиатрия. - 2014. - № 3. - С. 78-82
Смоляр Н. І.
Основні показники кальцій-фосфорного обміну у дітей з множинним карієсом, яким проводили санацію під загальним знеболенням, та їхня інформативність [Текст] / Н. І. Смоляр, Г. М. Солонько // Новини стоматології : Укр. стоматол. наук.-практ. журн. / Асоц. стоматологів України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів, 2014. - № 2. - С. 94-97
Котик А. О.
Оцінка показників фосфорно-кальцієвого обміну в жінок із лейоміомою матки [Текст] / А. О. Котик // Медична хімія. - 2015. - Т. 17 № 1. - С. 69-71
Павленко О. В.
Взаємозв’язок показників фагоцитозу та місцевого імунітету та D-вітамінного й кальций фосфорного обміну в дітей підліткового віку з дисплазією сполучної тканини як предикторів розвитку карієсу [Текст] / О. В. Павленко, В. В. Мельничук // Современная стоматология : Науч.-практ. стоматол. журн. / Киев. мед. акад. последиплом. образования им. П.Л.Шупика, Ассоц. стоматологов Украины, Укр. ассоц. челюстно-лицевых хирургов и хирургов-стоматологов, ООО"Эксперт Лтд". - К., 2015. - N 2. - С. 40-45
Рывкин А. И.
К патогенезу рахита у детей [Текст] / А. И. Рывкин // Педиатрия : журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2015. - Т. 94 № 5. - С. 183-185
Анализ ассоциации полиморфизмов генов VDR и CARS с развитием нефролитиаза у больных первичным гиперпаратиреозом [Текст] / Е. В. Перетокина [и др.] // Проблемы эндокринологии : научно-практический журнал. - 2015. - Т. 61 № 5. - С. 4-8
Ступінь порушень кальцій-фосфорного забезпечення в дітей із проявами харчової алергії залежно від активності алергічного запалення [Текст] / Л. С. Овчаренко [и др.] // Здоровье ребенка. - 2015. - № 7. - С. 46-50
Голубєва І. М.
Клініко-лабораторна оцінка параметрів кальцій-фосфорного обміну, кальційрегулювальних систем і біохімічних маркерів метаболізму в дітей 6–7-річного віку з різною інтенсивністю карієсу зубів [Текст] / І. М. Голубєва, О. І. Остапко, О. О. Воєвода // Вісник наукових досліджень. - 2015. - № 4. - С. 62-64
Голубєва І.М.
Клініко-лабораторна оцінка параметрів кальцій-фосфорного обміну, кальційрегулювальних систем і біохімічних маркерів метаболізму в дітей 6-7-річного віку з різною інтенсивністю карієсу зубів [Текст] / І. М. Голубєва, О. І. Остапко, О. О. Воєвода // Вісн. наук. досліджень. - Тернопіль, 2015. - N 4. - С. 62-64
Яровая Е.К.
Фосфорно-кальциевый обмен и костные нарушения у детей с хроническим заболеванием почек (обзор литературы) [Текст] / Е. К. Яровая // Експерим. і клініч. медицина. - 2015. - N 3. - С. 90-97
Ступінь порушень кальцій-фосфорного забезпечення в дітей із проявами харчової алергії залежно від активності алергічного запалення [Текст] / Л. С. Овчаренко [та ін.] // Здоровье ребенка. - 2015. - N 7. - С. 46-50
Роль фактора роста фибробластов-23 в патогенезе нарушений обмена фосфора при нефропатиях у детей [Текст] / П. В. Ананьин [и др.] // Нефрология. - 2016. - Т. 20 № 2. - С. 59-67
Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну 2015 [Текст] // Український журнал нефрології та діалізу. - К., 2016. - N 1. - С. 20-25
минеральная плотность кости у пациентов на гемодиализе и параметры фосфорно-кальциевого обмена [Текст] / Р. П. Герасимчук, А. Ю. Земченков, Т. Г. Костылева // Эфферентная терапия. - СПб., 2008. - Т. 14 № 1/2. - С. 15-21
Са2{\up\fs10 +}/Н{\up\fs10 +}-обмін у мітохондріях міометрія [Текст] / О. В. Коломієць [и др.] // Український біохімічний журнал : Науч.-теорет.журн. / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. - К., 2014. - Том 86 N 3. - С. 41-48
Состояние кальций-фосфорного обмена и костеобразования при артропатическом псориазе и современные возможности их коррекции [Текст] / И.И. Мавров, Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник et al // Дерматологія та венерологія : Наук.- практ. журн. / Ін-т дерматології та венерології АМН України. - Харків : Ін-т дерматології та венерології АМН України, 2008. - N2. - С. 41-46
Фосфорно-кальциевый баланс и минеральная плотность костей различных отделов скелета у больных на хроническом гемодиализе [Текст] / В.А. Добронравов, М.М. Волков, М.М. Мнускина и др // Нефрология. - 2006. - Том10 N4. - С. 31-36
Изучение особенностей фосфорно-кальциевого обмена в патогенезе кариеса у детей подросткового возраста [Текст] / Л. П. Кисельникова [и др.] // Российский медицинский журнал. - 2014. - Том № 2. - С. 27-30
Патофизиологические особенности остеопенического синдрома до и после трансплантации легких [Текст] / Е. А. Кочеткова [и др.] // Терапевтический архив. - 2009. - Том 81 N 3. - С. 85-89
Милованова Л. Ю.
Опыт применения активных метаболитов витамина D при нарушении фосфорно-кальциевого обмена у больных с додиализными стадиями хронической болезни почек [Текст] / Л. Ю. Милованова, И. А. Добросмыслов, Ю. С. Милованов // Терапевтический архив. - 2014. - Т. 86 № 6. - С. 52-56