Фещенко, Юрій Іванович.
Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу [Текст] : Посібник для лікарів, студентів, інтернів, курсантів та ін. / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, 2002. - 902с. с.
Проблемы туберкулеза Одесской области [Текст] : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 50-ти летию Одесской обл. противотуберккулез. клин. больницы с отделением для ИОВ / Одес. обл. противотуберкулез. клин. больница с отделением для ИОВ, Одес. гос. мед. ун-т, Каф. фтизиопульмонологии, Одес. обл. ассоц. фтизиатров и пульмонологов, 2002. - 162 с.
Реферативный сборник: Новости науки и техники. Сер., Медицина. Туберкулез: Двухмес. науч. журн. / РАН. ВИНИТИ. - Журнал выходит с 1997г.
Проблемы туберкулеза : Науч.- практ. журн. / М-во здравоохранения и мед. пром-сти Рос. фед. Науч.-мед. ассоц. фтизиатров. - Журнал выходит с 1923г.
Проблемы туберкулеза и болезней легких : Науч.-практ. журн. / М-во здравоохранения Рос. Фед. Рос.о-во фтизиатров. - Журнал выходит с 1923г.
Гріцова, Наталія Анатоліївна.
Захворюваність, фактори ризику розвитку туберкульозу у дітей в умовах промислового регіону, туберкулінодіаностика та профілактика [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / Н. А. Гріцова, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Миколишин, Лідія Іванівна.
Особливості патоморфозу, клінічних проявів, виявлення та імунопрофілактики туберкульозу в дітей раннього й дошкільного віку в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.01.26) / Л. І. Миколишин, 2000. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шматько, Сабіна Арсланівна.
Соціальна, клінічна і генетична характеристика підлітків з різними проявами туберкульозної інфекціі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.26) / С. А. Шматько, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Костик, Ольга Петрівна.
Туберкульоз у дітей шкільного віку, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.01.26) / О. П. Костик, 2000. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Youmans, Guy P.
Tuberculosis [Text] / G. P. Youmans, 1979. - XIII, 511 p.
Козарез, Михаил Исаакович.
Взаимосвязь функциональногог состояния желудочно-кишечного тракта и печени с развитием побочного действия противотуберкулезных химиопрепаратов [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.26 / М. И. Козарез, 1988. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Краткое руководство по туберкулезу для работников первичной медико-санитарной помощи [Текст] : для стран Европ. региона ВОЗ с высоким и сред. бременем туберкулеза / Н. Ахамед, Е. Юрасова, Р. Залескис [и др.], 2004. - 60 с.
Білогороцева, Ольга Іванівна.
Клініко-імунологічна та імуногенетична характеристика дітей з різними формами туберкульозу і корекція імунологічних порушень [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.26 / О. І. Білогороцева, 1999. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ланова, Світлана Вячеславівна.
Інфікованість і захворюваність на туберкульоз з порушеннями імунітету, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / С. В. Ланова, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тхоровський, Михайло Анатолійович.
Нові підходи до діагностики медикаментозної алергії у хворих на туберкульоз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / М. А. Тхоровський, 2004. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Туберкульоз [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Внелёгочный туберкулёз [Текст] : рук. для врачей / Е. П. Абрамцева, Б. М. Ариэль, В. С. Баринов; ред. А. В. Васильева, 2000. - 562 с.
Фрейдович А.И.
Интенсивное комбинированное лечение туберкулеза [Текст] / А.И. Фрейдович, 1999. - 87 с.
Tuberculosis [Text] : A manual for students of Higher Medical Educational Establishments of the IV-th levels of accreditation using English / O.K. Asmolov, Yu.I. Bazhora, O.A. Baburina, I.M. Smolska, 2005. - 189 p.
Туберкулез [Текст] : клиника, диагностика, лечение : [учеб. для студ. мед. вузов III-IV уровней аккредитации] / А. К. Асмолов, О. А. Астафьев, Е. А. Бабурина [и др.] ; под ред. А. К. Асмолова, 2001. - 181 с.