Кофанова О. В.
Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у технічних університетах України [Текст] / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія : наук. теорет. та інформ. вісник / Нац. акад. пед. наук України. - К. : Педагог. преса, 2012. - N 1. - С. 48-56
Кофанова О. В.
Діагностування навчальних досягнень студентів-екологів із дисциплін хімічного спрямування з позицій компетентнісного і модульно-рейтингового підходів [Текст] / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія : наук. теорет. та інформ. вісник / Нац. акад. пед. наук України. - К. : Педагог. преса, 2012. - N 3. - С. 11-22
Стецюк К. В.
Ідеї фасилітації в процесі формування екологічної культури майбутніх агрономів [Текст] / К. В. Стецюк // Педагогіка і психологія : наук. теорет. та інформ. вісник / Нац. акад. пед. наук України. - К. : Педагог. преса, 2012. - N 3. - С. 27-31
Яценко Л. В.
Формування екологічної культури школярів у процесі позаурочної роботи [Текст] / Л. В. Яценко // Педагогіка і психологія : наук. теорет. та інформ. вісник / Нац. акад. пед. наук України. - К. : Педагог. преса, 2012. - N 4. - С. 48-52
Кофанова О. В.
Дослідно-експериментальна перевірка ефективності методичної системи хімічної підготовки майбутніх фахівців-екологів [Текст] / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія : наук. теорет. та інформ. вісник / Нац. акад. пед. наук України. - К. : Педагог. преса, 2012. - N 4. - С. 59-69
Шлімакова І. І.
Програма еколого-психологічного тренінгу для старшокласників "Вісім кроків до природи" [Текст] / І. І. Шлімакова // Практична психологія та соціальна робота : щоміс. наук.-практ. освітньо-метод. журн. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Социс-прес, 2013. - N 7. - С. 21-28
Шлімакова І. І.
Програма еколого-психологічного тренінгу для старшокласників "Вісім кроків до природи" [Текст] / І. І. Шлімакова // Практична психологія та соціальна робота : щоміс. наук.-практ. освітньо-метод. журн. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Социс-прес, 2013. - N 8. - С. 30-36
Роман С. В.
Формування еколого-гуманістичних цінностей школярів як педагогічна проблема [Текст] / С. В. Роман // Соціальна педагогіка: теорія та практика : щокв. теорет.-практ. журн. / Луган. нац. ун-т Ім. Т. Шевченка. - Луганськ : ЛНУ Ім. Т. Шевченка, 2013. - N 2. - С. 22-31
Дічек Н. П.
Екофільна етика В. О. Сухомлинського: внесок українського педагога в закладання основ екологічної етики [Текст] / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія : наук. теорет. та інформ. вісник / Нац. акад. пед. наук України. - К. : Педагог. преса, 2013. - N 4. - С. 15-23
Малко Н. В.
Особливості формування патології тканин пародонта в дітей, які проживають на екологічно несприятливій території [Текст] / Н. В. Малко, Е. В. Безвушко // Український стоматологічний альманах : Наук.-практ. реценз. журн. / Укр. мед. стомат. акад. - Полтава, 2015. - № 3. - С. 54-58
Неравенство в степени подверженности экологическим рискам в европейском регионе ВОЗ [Текст] / М. Вraubach [и др.] // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. / М-во здравоохр. Рос. Федерации. - М. : Медицина, 2015. - № 1. - С. 16-21
Научное обоснование основных направлений оптимизации здоровья населения при разработке муниципальной экологической программы [Текст] / М. Ю. Якушева [и др.] // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. / М-во здравоохр. Рос. Федерации. - М. : Медицина, 2015. - № 1. - С. 117-120
Безвушко Е. В.
Вміст мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей, які проживають у різних екологічних умовах [Текст] / Е. В. Безвушко // Новини стоматології : Укр. стоматол. наук.-практ. журн. / Асоц. стоматологів України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів, 2014. - № 1. - С. 96-98
Алексахин Р. М.
Радиоэкологические аспекты ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» [Текст] / Р. М. Алексахин // Медицинская радиология и радиационная безопасность = Medical radiology and radiation safety : Науч. журн. / Рос. АМН. Мед. радиол. науч. центр, Гос. науч. центр Рос.Фед. , Ин-т биофизики и др. - М : РАДЭКОН, 2015. - Т. 60 № 5. - С. 25-30
Шандала М. Г.
Физические факторы окружающей среды в экологии мозга [Текст] / М. Г. Шандала // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. / М-во здравоохр. Рос. Федерации. - М. : Медицина, 2015. - № 3. - С. 10-14
Васбиева М. Т.
Эколого-токсикологическая оценка утилизации осадков сточных вод в качестве удобрения [Текст] / М. Т. Васбиева // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. / М-во здравоохр. Рос. Федерации. - М. : Медицина, 2015. - № 5. - С. 16-19
Экологическая и санитарная характеристика отвалов карьеров по добыче медного колчедана [Текст] / Е. В. Абакумов [и др.] // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. / М-во здравоохр. Рос. Федерации. - М. : Медицина, 2015. - № 6. - С. 46-50
Эколого-гигиенические аспекты распространения онкологических заболеваний в Приморском Крае [Текст] / П. Ф. Кику [и др.] // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. / М-во здравоохр. Рос. Федерации. - М. : Медицина, 2015. - № 6. - С. 101-106
Шмандий В. М.
Исследование проявлений экологической опасности на региональном уровне [Текст] / В. М. Шмандий, Е. В. Харламова, Т. Е. Ригас // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. / М-во здравоохр. Рос. Федерации. - М. : Медицина, 2015. - № 7. - С. 90-92
Сравнительный анализ микроэлементного состава волос городских жителей Западной Сибири [Текст] / Е. А. Вильмс [и др.] // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. / М-во здравоохр. Рос. Федерации. - М. : Медицина, 2015. - № 7. - С. 99-103