General and Clinical Pathophysiology [Text] : Workbook for medical stydents and practitioners / A. I. Gozhenko, R. F. Makulkin, I. P. Gurkalova [et al.], 2002. - 243 p.
Долгих, Владимир Терентьевич.
Общая патофизиология [Текст] : (лекции для студ. и врачей) / В. Т. Долгих, 1997. - 107 с.
Зайчик А.Ш.
Патофизиология [Текст] : Учеб. пособие для студентов мед. ин-тов: В 3-х т. Т.1 : Общая патофизиология, 2001. - 618 с.
Зайчик А.Ш.
Основы общей патологии: В ... ч. [Текст] : Учеб.пособие для студентов мед.ин-тов Рос.Фед. [Ч.1] : Основы общей патофизиологии, 1999. - 620 с.
Зайчик А.Ш.
Основы общей патологии: В ... ч. [Текст] : Учеб.пособие для студентов мед.ин-тов Рос. Фед. [Ч.2] : Основы патохимии, 2000. - 688 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / А. Д. Адо, М. А. Адо, Н. П. Бочков [и др.] ; под ред.: А. Д. Адо, В. В. Новицкого, 1994. - 466 с.
Клиническая патофизиология для стоматолога [Текст] : Учеб. пособие / В.Т. Долгих, И.Е. Матусов, В.И. Чесноков и др.; Под ред. В.Т. Долгих, 2000. - 198 с.
Филимонов, Владимир Иванович.
Руководство по общей и клинической физиологии [Текст] : для студ. мед. вузов и биол. фак. ун-тов, врачей всех спец. / В. И. Филимонов, 2002. - 957 с.
Шанин, Всеволод Юрьевич.
Клиническая патофизиология [Текст] : учеб. для мед. вузов / В. Ю. Шанин; под ред. Ю. Л. Шевченко, 1998. - 569 с.
Guyton, Arthur C.
Textbook of medical physiology [Text] / A. C. Guyton, 1991. - XLI, 1014 p.
Литвицкий, Петр Францевич.
Патофизиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов: в 2-х т. - (ХХI век.). Т. 1, 2002. - 751 с.
Литвицкий, Петр Францевич.
Патофизиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов: в 2-х т. - (ХХI век.). Т. 2, 2002. - 807 с.
Патологічна фізіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / А. І. Березнякова, В. М. Кузнецова, Н. І. Філімонова [та ін.] ; за ред. А. І. Березнякової, 2003. - 423 с.
Gozhenko, Anatoliy Ivanovish.
Pathophysiology [Text] : A textbook for students of Higher Medical Educational Establishments of the IV-th level of accreditation using English / A. I. Gozhenko, I. P. Gurkalova, 2005. - 327 p.
Клиническая патофизиология [Текст] : учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. А. Алмазов, Н. Н. Петрищев, Е. В. Шляхто, Н. В. Леонтьева, 1999. - 464 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / А. Д. Адо, Ю. А. Владимиров, А. Г. Чучалин [и др.] ; под ред.: А. Д. Адо, М. А. Адо, В. И. Пыцкого [и др.], 2000. - 574 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. ин-тов / Н. Н. Зайко, Г. М. Бутенко, Ю. В. Быць [и др.] ; под ред. Н. Н. Зайко, 1985. - 575 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / Н. Н. Зайко, Ю. В. Быць, А. В. Атаман [и др.]; под ред.: Н. Н. Зайко, Ю. В. Быця, 2002. - 647 с.
Gozhenko, Anatoliy Ivanovish.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : Study guide for medical students and practtitioners (internists, family physicians and other specialists) / A. I. Gozhenko, I. P. Gurkalova, 2003. - 365 p.
Боднар, Ярослав Ярославович.
Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини [Текст] : Підруч. для студентів вищ. мед. закладів освіти I-II рівнів акредитації / Я.Я. Боднар, В.В. Файфура, 2000. - 495 с.