Lectures on pathophysiology [Text] : for the students of the III course of the Medical faculty / I. P. Gurkalova, A. M. Pospelov, T. V. Kornienko, V. P. Babiy ; ed. R. F. Makulkin, 1998. - 279 p.
Hall, John Edward.
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology [Текст] / J. E. Hall, 2011. - 1091 p.
General and Clinical Pathophysiology [Text] : textbook for students of higher educational institutions of IV level of accreditation / A. V. Kubyshkin, V. N. Jelski, A. I. Gozhenko [et al.]; ed. A. V. Kubyshkin, 2011. - 651 p.
Альперн, Даниил Евсеевич.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. и стоматол. ин-тов (фак.) / Д. Е. Альперн, 1960. - 544 с.
Альперн, Даниил Евсеевич.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для высш. мед. учеб. заведений / Д. Е. Альперн, 1949. - 544 с.
Медицинская патофизиология. Общая нозология. Типические патологические процессы [Текст] : лекцион. курс для студ. мед. фак., аспирантов и врачей / В. Лутан, Т. Зорькина, В. Гафенку [и др.]; под ред. В. Лутан, 2007. - 284 с.
Guyton, Arthur C.
Textbook of Medical Physiology [Text]. [Ч. 1], 2000. - 1-509 с.
Guyton, Arthur C.
Textbook of Medical Physiology [Text]. [Ч. 2], 2000. - p. 511-1064 с.
Simeonova N. K.
Pathophysiology [Text] : a textbook for students of higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels / N. K. Simeonova; sci. ed. V. A. Mikhnev, 2010. - 543 p.
Патофізіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / М. Н. Зайко, Ю. В. Биць, Г. М. Бутенко [та ін.]; за ред.: М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, 2010. - 703 с.
Патологічна фізіологія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. фак. вищ. мед. навч. закл. III-IV рiвнiв акредитацiї / М. С. Регеда, А. І. Березнякова, Н. М. Кононенко [та ін.] ; за ред.: М. С. Регеди, А. І. Березнякової, 2015. - 490 с.
Хетагурова Л. Г.
Патофизиология [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Хетагурова, 2006. - 220 с.
Анатомія та фізіологія з патологією [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. закл. освiти I-II рiвнiв акредитацiї / Я. І. Федонюк, К. С. Волков, Н. Х. Микула [та ін.]; за ред. Я. І. Федонюка [та ін.], 2001. - 679 с.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов, клин. ординаторов, врачей-интернов и аспирантов / В. А. Фролов, Г. А. Дроздова, Т. А. Казанская [и др.] ; под общ. ред. В. А. Фролова, 1999. - 616 с.
Актуальные проблемы патофизиологии (избранные лекции) [Текст] / И. С. Гущин, Г.А. Игнатьева, М. Л. Кукушкин [и др.]; под ред Б. Б. Мороза, 2001. - 421 с.
Черешнев В. А.
Патофизиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / В. А. Черешнев, Б. Г. Юшков, 2001. - 703 с.
Патофизиология [Текст] : в 2-х т.: учебник / А. Д. Адо, И. Г. Акмаев, Н. П. Бочков [и др.]; под ред. В. В. Новицкого [и др.]. Т. 1, 2009. - 685 с.
Патофизиология [Текст] : в 2-х т.: учебник / А. Д. Адо, И. Г. Акмаев, Н. П. Бочков [и др.]; под ред. В. В. Новицкого [и др.]. Т. 2, 2009. - 492 с.
Литвицкий, Петр Францевич.
Патофизиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов: в 2-х т. Т. 1, 2003. - 739 с.
Литвицкий, Петр Францевич.
Патофизиология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов: в 2-х т. Т. 2, 2003. - 794 с.