General and Clinical Pathophysiology [Text] : textbook for students of higher educational institutions of IV level of accreditation / A. V. Kubyshkin, V. N. Jelski, A. I. Gozhenko [et al.]; ed. A. V. Kubyshkin, A. I. Gozhenko, 2016. - 651 p.
Патологическая физиология [Текст] : учеб. для студентов мед. ин-тов / Н. Н. Зайко, Н. К. Симеонова, Л. Я. Данилова [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Зайко, 1977. - 605 с.