Х 26141
Чеханов, Юрій Олександрович.
Оптимізація передопераційного обстеження та гістерорезектоскопічного лікування у жінок з поодинокою симптомною субмукозною міомою матки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ю. О. Чеханов ; наук. керівник І. З. Гладчук ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса : [б. и.], 2018. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 13-14.
УДК
618.14-006.36-072.1-089.87(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота присвячена оптимізації хірургічного лікування у жінок репродуктивного віку з субмукозною міомою матки шляхом вдосконалення діагностичного алгоритму, підвищення ефективності та безпечності гістероскопічної міомектомії. У процесі наукової роботи був розроблений комплексний діагностичнолікувальний алгоритм для пацієнток із поодинокою симптомною субмукозною міомою матки. Аналіз запропонованого алгоритму оцінювався шляхом порівняння ефективності діагностики та оперативного лікування в двох групах жінок віком 18–48 років: основній (проспективна, n=110), передопераційне обстеження та вибір способу лікування в якій здійснювався у відповідності до и розробленого алгоритму, та групі порівняння (ретроспективна, n=90), в якій застосовувався традиційний підхід до діагностики та хірургічного лікування. Сформульовані основні принципи передопераційної та інтраопераційної оцінки безпечності та результативності хірургічного лікування субмукозної міоми матки. Встановлений прямий сильний кореляційний зв'язок між показниками дефіциту рідини та тривалістю гістероскопічної міомектомії (r=0,74). Розмір субмукозної міоми матки визначений як базовий прогностичний критерій безпечності та ефективності виконання гістероскопічної міомектомії.


Доп. точки доступа:
Гладчук, Ігор Зіновійович (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)