Х 26143
Ткачук, Віталій Васильович.
Роль пролонгованого високожирового навантаження та кишкової мікробіоти в патогенетичних механізмах ожиріння [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / В. В. Ткачук ; наук. керівник В. І. Величко ; Одес. нац. мед. ун-т, Ін-т стоматології та щелеп.-лицев. хірургії НАМН України. - Одеса : [б. и.], 2018. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-16.
Бібліотека має електоронний варіант
УДК
616-056.257-008.87-02:613.268/.288]-092.9(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню патофізіологічних механізмів ожиріння за умов пролонгованого високожирового навантаження з використанням різних високожирових раціонів та змін стану мікробіоти кишківника.

Вперше показано, що більш виражені порушення ліпідного обміну та стану??мікробіоти кишківника виникають на фоні високожирових раціонів з пальмовою??олією або вершковим маслом (містять близько 50 % насичених жирних кислот), а??найменш виражені – на фоні високожирового раціону з високоолеїновою??соняшниковою олією (містить менше 10 % насичених жирних кислот). Вперше??встановлена залежність показників прооксидантно-антиоксидантної системи та??запалення від стану мікробіоти кишківника.


Доп. точки доступа:
Величко, Валентина Іванівна (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Ін-т стоматології та щелеп.-лицев. хірургії НАМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)