Х 26354
Валіводзь, Ірина Петрівна.
Фармакокінетика 3-алкоксіпохідних 1,4-бенздіазепіну [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / І. П. Валіводзь ; наук. керівник В. Б. Ларіонов ; Одес. нац. мед. ун-т, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - Одеса : [б. и.], 2019. - 19 с. : іл., табл. - Библиогр.: с. 15-17.
УДК
615.21.015(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена дослідженню фармакокінетики 3-алкосіпохідних 1,4- бенздіазепіну. Для даних похідних встановлено високу швидкість та ступінь всмоктування з шлунково-кишкового тракту, рівномірний розподіл між внутрішніми органами та тканинами, та елімінацію у вигляді низки метаболітів. Процеси метаболізму алкоксіпохідних включають як класичні шляхи (гідроксилювання та метилювання), так й елімінацію алкоксильного радикалу з утворенням 3-гідроксипохідного. Розподіл пропоксазепаму по внутрішніх органах та тканинах в інтервалі доз 10-45 мг/кг може бути визначений, як лінійний процес масопереносу із швидким перерозподілом сполуки між органами та кров’ю. Ступінь всмоктування сягає ~ 85 %, тонка кишка була визначена, як неспецифічне «вікно всмоктування». Індукція фенобарбіталом ізоформ цитохрому P450 (CYP3A4), призводить до статистично невірогідного підвищення кількості загальних радіоактивних продуктів та співвідношення окремих груп метаболітів у екскретах мишей після інтрагастрального введення 14С-похідного. Тривале введення пропоксазепаму не змінює параметрів його екскреції. Низький вплив на ферментні системи, які здійснюють його біотрансформацію, підтверджується відсутністю статистично значущих змін константи елімінації до та після курсового введення.


Доп. точки доступа:
Ларіонов, Віталій Борисович (доктор біол. наук)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)