2065
Саід, Олена Валентинівна.
Підвищення ефективності комплексної терапії хворих на цукровий діабет 2-го типу на фоні надмірної маси тіла [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28, 22 / О. В. Саід ; наук. керівник В. І. Величко ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 199 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 155-175.
УДК
616.379-008.64-056.257-085.252.349.7(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена підвищенню ефективності комплексної терапії хворих на цукровий діабет 2-го типу на фоні надмірної маси тіла шляхом регуляції цитокінового профілю ліраглутидом. Встановлено, що цукровий діабет 2-го типу на тлі надмірної маси тіла призводить до більш виразних порушень показників вуглеводного та ліпідного обміну. Виявлено, що обидва патологічні стани – і цукровий діабет 2-го типу, і надмірна маса тіла – спричиняють односпрямовані зміни показників прозапальних цитокінів, а саме їх підвищення. Вперше встановлено, що ліраглутид має додатковий плейотропний ефект та спричиняє достовірний, виразний коригуючий вплив на вміст прозапальних цитокінів, тим самим, зменшуючи рівень загального запалення в організмі. Крім того, показано його вплив на індекс маси тіла та на показники якості життя в умовах комплекcної терапії цукрового діабету 2-го типу на фоні надмірної маси тіла в порівнянні з метформіном. Встановлено наявність асоціативного зв’язку між наявністю поліморфізму С/Т гену TCF7L2 та показниками компенсації цукрового діабету. Показано, що наявність поліморфізму С/Т гену TCF7L2 за типом гомозиготи призводить до найвиразнішого негативного впливу на ефективність комплексної терапії цукрового діабету 2-го типу на фоні надмірної маси тіла із застосуванням ліраглутиду.


Доп. точки доступа:
Величко, Валентина Іванівна (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)