2073
Мелех, Богдан Ярославович.
Механізми розвитку експериментального алергічного альвеоліту за умов корекції тіотриазоліном [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04, 22 / Б. Я. Мелех ; наук. керівник М. С. Регеда ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 166 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 122-158.
УДК
616.24-056.43-085.272.4-092.9(043.3)

Аннотация:

Дисертацію присвячено вивченню патологічних механізмів системи оксиду азоту, антиоксидантної глутатіонової системи в легенях і крові при експериментальному алергічному альвеоліті до і після корекції тіотриазоліном. Вперше встановлені зміни системи оксиду азоту та антиоксидантної системи в легенях і крові на 34-у і 44-у доби експериментального алергічного альвеоліту і доведено їх участь в механізмах цього захворювання. Вперше показано, що дана патологія характеризується накопиченням стабільних метаболітів оксиду азоту, зростанням активності індуцібельной синтази оксиду азоту, циркулюючих імунних комплексів при зниженні вмісту L-аргініну в легенях на 34-у і на 44-у доби. Встановлено накопичення продуктів ліпопероксидації при зниженні активності глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази і глутатіонтрансферази, рівня відновленого глутатіону в легенях і крові на 34-у і 44-у доби. Доведено доцільність застосування антиоксидантів на 44-у добу розвитку експериментального алергічного альвеоліту.


Доп. точки доступа:
Регеда, Михайло Степанович (д-р мед. наук, професор, засл. праців. освіти України)\наук. керівник.\
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)