2081
Єрмуракі, Павло Петрович.
Патогенетична роль антиоксидантної системи у системних порушеннях у хворих на туберкульоз легень [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 ; 22 / П. П. Єрмуракі ; наук. керівник Ю. І. Бажора ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2019. - 207 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 173-201.
УДК
616.24-002.5-092:616-008.93(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота присвячена дослідженню патогенетичної ролі окиснювального стресу у розвитку та перебігу різноманітних варіантів туберкульозу легень. Клініко-лабораторні спостереження проведені на 136 особах, з числа яких 83 були хворі на різні форми туберкульозу легень. Контрольна група спостережень становила 53 особи. Вперше було вивчено стан антиоксидантної системи при туберкульозній інфекції за даними лазерної кореляційної спектроскопії в популяції жителів Одеського регіону, окремо та у кореляції зі станом імунної системи та функціональним станом печінки. Отримані дані закладають теоретичний фундамент для створення ефективних засобів прогнозування перебігу туберкульозу легень, оптимізації лікування та зниження ризику несприятливого результату захворювання. Як провідний результат роботи йдеться про підвищення ефективності комплексного лікування хворих на туберкульоз шляхом застосування патогенетичного підходу з урахуванням визначеної ролі окиснювального чинника у формуванні захворювання.


Доп. точки доступа:
Бажора, Юрій Іванович (доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Одесский национальный медицинский университет
Одеський національний медичний університет
Odessa National Medical University
Odessa state medical university
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одесский медицинский институт
Одеський медичний інститут

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)