Клиническая медицина : Ежемес. науч.-практ. журн. / МЗ Рос. Федерации. - Журнал выходит с 1920г.
Архив патологии : Науч. -теорет. журн. / Рос. АМН, Рос. о-во патологоанатомов, Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова. - Журнал выходит с 1935г.
Архив клинической и экспериментальной медицины : Науч.-практ. журн. / М-во здравоохранения Украины. - Журнал выходит с 1992г.
Загальна патологія та патологічна фізіологія : двоміс. наук.-теорет. журн. / Луган. держ. мед. ун-т ; гол. ред. Н.К. Казімірко, І.С. Гайдаш. - Журнал выходит с 2006г.
Вісник проблем біології і медицини : наук.-практ. журн. / Укр. мед. стоматологічна академія, Укр. академія наук національного прогресу. - Журнал выходит с 1993г.
Клінічна та експериментальна патологія : Укр.науч.-практ.журн. / Наук.т-во патофізіологів України, Буковін.держ.мед.акад. - Журнал выходит с 2002г.
Лікування та діагностика : Журн. для практ. лікарів / АМН України. - Журнал выходит с 1996г.
Український журнал патології : Науч.-практ. журн. / АМН України. Асоц. патологів України. - Журнал выходит с 1998г.
Журнал общей биологии : Науч. - практ. журн. / РАН. - Журнал выходит с 1940г.
Успехи современной биологии : Науч.-практ. журн. / РАН, Отделение общей биологии. - Журнал выходит с 1932г.
Российский медико-биологический вестник им. И.П.Павлова : Науч.-практ. журн. / Рязан. гос.мед. ун-т им. И.П.Павлова. - Журнал выходит с 1993г.
Вестник Московского университета. Сер. 16, Биология: Ежекварт. науч. журн. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Журнал выходит с 1946г.
Досягнення біології та медицини : наук.-практ. журн. / НАН України, АМН України, Одес. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2003г.
Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : Наук.-практ. журн. / Львів. мед. ін-т. - Журнал выходит с 2004г.
Клиницист : Наук.-практ. реценз. журн. / Гл. ред. Н.А. Шостак. - Журнал выходит с 2006г.
Проблемы клинической медицины : Науч.-практ. реценз. журн. / Алтай. гос. мед. ун-т, Рос. АМН. Сиб. отд-ние, Рос. онкол. науч. центр им. Н.Н. Блохина. - Журнал выходит с 2004г.
Український журнал клінічної та лабораторної медицини : Всеукр. наук.-мед. журн. / Луган. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2006г.
Світ медицини та біології : Наук. журн. / Укр. мед. стоматол. акад., Міжнар. фонд допомоги хворим з наслідками травм та захворювань. Полт. від-ня, Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. - Журнал выходит с 2006г.
Кремлевская медицина. Клинический вестник : Ежекв. науч.-практ. журн. / ФГУ "Учеб.-науч. мед. центр". - Журнал выходит с 1998г.
Таврический медико-биологический вестник : науч.-практ. журн. / Крым. гос. мед. ун-т им. С.И. Георгиевского. - Журнал выходит с 2007г.