Шифр: У49 (Журнал)
Український журнал з проблем медицини праці [Текст] : Щокв. наук.-практ. журн. для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів/ АМН України. Ін-т мед. праці, ТОВ "Видав. дом "Авіцена"" ; Гол. ред. Ю.І. Кундієв. - К : [б. и.], 2005 - . - Выходит ежеквартально

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт