Гіпербароокситерапія [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов [та ін.]; за ред. П. М. Чуєва, 1999. - 187 с.
Панасюк, Євген Миколайович.
Загальна фізіотерапія і курортологія [Текст] : навч. посiб. для студ. мед. ін-тів / Є. М. Панасюк, Я. М. Федорів, В. М. Модилевський, 1990. - 136 с.
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры : Науч.-практ. журн. / Рос. науч. центр. восстанов. медицины и курортологии. - Журнал выходит с 1923г.
Актуальні проблеми санаторно-курортної реабілітації [Текст] : Матеріали міжрегіон.наук.-практ.конф. (Одеса, 1 жовт. 1997 / Одес.держмед.ун-т. Укр.наук-дослідн.ін-т мед.реабілітації та курортології. Санаторій ім. В.П.Чкалова, 1997
Бекиров, Шевки Абдураманович.
Местная гипертермия и гипергликемия в комплексном лечении больных раком пищевода [Текст] / Ш.А. Бекиров, 1999. - 119 с.
Вестник физиотерапии и курортологии : Науч.-мед. журн. / М-во здравоохранения Украины, Евпаторийское о-во физиотерапевтов и курортологов,Крым.гос.мед.ун-т им.С.И.Георгиевского,Крым.респ.НИИ физ.методов лечения имед.климатологии им.И.М.Сеченова. - Журнал выходит с 1994г.
Український Бальнеологічний журнал : Наук.-практ.журнал / НАН України, Зах.-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, Всеукр. асоц. фізіотерапевтів і курортологів, Львів. держ. мед.ун-т ім.Д.Галицького, ЗАТ"УКРПРОФОЗДДОРОВНИЦЯ". - Журнал выходит с 1999г.
Медична реабілітація та приватна фізіотерапія [Текст] : (навч. посібник) : для студ. VI курсу, лікарів-інтернів різного фаху мед. вузів / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, А. В. Паненко, 2001. - 169 с.
Курортные ведомости : Науч.-информ. журн. / РАН, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. , Гос. ком. Рос.Фед. по физ. культуре , спорту и туризму. - Журнал выходит с 2000г.
Основи курортології [Текст] : посіб. для вищ. мед. навч. закладів ІІІ -ІV рівнів акредитації / М. В. Лобода, Е. О. Колесник, К. Д. Бабов и др; за ред. М. В. Лободи, Е. О. Колесника, 2003. - 510 с.
Основы общей физиотерапии, медицинской реабилитации и курортологии [Текст] : Учеб. пособие [для студентов IV, VI курсов, врачей-интернов, врачей-физиотерапевтов] / В.В. Кенц, И.П. Шмакова, С.Ф. Гончарук и др, 2004. - 154 с.
Физиотерапия, бальнеология и реабилитация : Науч.-практ. журн. / М-во Рос. Фед. по делам печати, телерадиовещания и средств массових коммуникаций. - Журнал выходит с 2002г.
Рекомендовані стандарти санаторно-курортного лікування [Текст] / редкол.: Е. О.Колесник (голов. ред.) [та ін.], 2003. - 415 с.
Фізіотерапія і медична реабілітація в педіатрії [Текст] : [навч.-метод. посібник для студентів VI курсу, інтернів-педіатрів та практ. лікарів] / І. П. Шмакова, В. В. Кенц, С. Ф. Гончарук та ін.; відп. ред. І. П. Шмакова, 2003. - 38 с.
Бедненко В.С.
Методы оценки и коррекции функционального состояния человека [Текст] / В.С. Бедненко, Л.А. Гридин, Ю.А. Кукушкин; Под ред. В.А.Пономаренко, 2001. - 110 с.
Кровякова, Марія Тихонівна.
Оптимізація еколого-гігієнічних умов рекреацій Криму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / М. Т. Кровякова, 2002. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Скиба, Вадим Миколайович.
Оптимізація методів і обгрунтування диференційованих строків оздоровлення та відновлювального лікування найбільш поширених захворювань у санаторіях-профілакторіях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.33) / В. М. Скиба, 1999. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Горлов, Олександр Олександрович.
Імуно-біохімічні аспекти ефективного вікористання ультрафіолету в клінічній практиці [Текст] : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33 / О. О. Горлов, 2002. - 37 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дудленко, Ирина Николаевна.
Эффективность бригадной формы организации труда медицинских работников санаторно-курортных учреждений [Текст] : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / И.Н. Дудленко, 1989. - 20 с.
Проблемы восстановительной медицины : Ежемес. науч.-практ. журн. / Изд. Дом "Просвещение". - Журнал выходит с 2004г.