Лікує слово: Проблеми медичної деонтології в художній літературі [Текст] : [Навч. посібник для студентів мед. закладів] / Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця, 1999. - 264 с.
Назар, Павло Степанович.
Основи медичної етики [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів II-IV рівнів акредитації / П.С. Назар, Ю.Г. Віленський, 2002. - 343 с.
Пелещук, Анатолій Петрович.
Етика взаємовідносин лікаря та хворого [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів мед. вузів / А. П. Пелещук, Л. П. Мусієнко, 1993. - 88 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Біоетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2005. - 288 с.
Medical ethics manual [Text] / World Medical Association, Б.г. [2005]. - 143 p.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Биоэтика [Текст] : учеб. для студ. высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев, 2005. - 295 с.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Биоэтика [Электронный ресурс] : учеб. для студ. мед. вузов IV уровня аккредитации / В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Zaporozhan, Valeriy Myckolajovich.
Bioethics [Electronic resource] : a textbook for the students of higher medical educational institutions of the IV level of accreditation / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryayev, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Матюшин, Иван Филиппович.
Становление личности врача [] : учеб.-метод. пособие / И. Ф. Матюшин, А. М. Изуткин, 1983. - 96 с.
Матюшин, Иван Филиппович.
Нравственно-эстетическое сознание и гуманистическое воспитание врача [] : учеб.-метод. пособие / И. Ф. Матюшин, К. И. Соболь, 1984. - 66 с.
Иванов Р. С.
Врачебная этика и медицинская деонтология [Текст] : учеб.-метод. пособие / Р. С. Иванов, 1990. - 79 с.
Основы деонтологии в стоматологии [Текст] : пособие для студ. и врачей / Г. П. Рузин, Ю. Ф. Григорчук, В. П. Голик, А. Н. Зосимов ; под ред. Г. П. Рузина, 2008. - 119 с.
Запорожан, Валерій Миколайович.
Біоетика та біобезпека [Текст] : нац. пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2013. - 455 с.
Beauchamp, Tom L.
Principles of Biomedical Ethics [Text] / T. L. Beauchamp, J. F. Childress, 1994. - x; 546 p.
Бедрин, Лев Моисеевич.
Вопросы права и деонтологии в подготовке и воспитании врача [Текст] : учеб. пособие для студ., субординаторов и интернов / Л. М. Бедрин, А. П. Загрядская, П. П. Ширинский, 1986. - 75 с.
Введение в биоэтику [Текст] : учеб. пособие / А. Я. Иванюшкин, В. Н. Игнатьев, Р. В. Коротких [и др.] ; редкол.: Б. Г. Юдин (отв. ред.) [и др.], 1998. - 384 с.
Flight, Myrtle R.
Law, Liability, and Ethics for Medical Office [an electronic version of the print textbook] / M. R. Flight; contributor M. R. Meacham, 2011. - xxiv; 338 p.
Bobyrov, Viktor Mykolayovych.
Bases of Bioethics and Biosafety [Text] : study guide for students of higher medical establichments of the 4th level of accreditation with English as the Language of instruction / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina, 2019. - 246 p.