The Pediatric Clinics of North America [Text]. Vol. 22, No. 1 : Symposium on pediatric allergy / Ed. E. F. Ellis, 1975. - 266 p.
The Pediatric Clinics of North America [Text]. Vol. 23, No. 1 : Symposium on pediatric oncology / Ed.:A. E. Evans, G. J. D’Angio, C. E. Koop, 1976. - 247 p.
Гребняк, Николай Петрович.
Факторы риска для здоровья детского населения [Текст] / Н. П. Гребняк, Г. П. Шелех, А. Ю. Федоренко, 2003. - 249 с.
Сміян, Іван Семенович.
Думи мої, думи мої... [Текст] / І.С. Сміян, 2003. - 231 с.
Сергеева, Клара Михайловна.
Заболевания детей раннего возраста [Текст] : [справ. пособие для сред. мед. работников, учащихся мед. уч-щ и колледжей] / К.М. Сергеева, 2002. - 473 с.
Полин, Ричард А.
Секреты педиатрии [Текст] : Учеб. пособие для врачей-интернов, ординаторов и слушателей системы повышения квалификации специалистов здравоохранения / Р.А. Полин, М.Ф. Дитмар, 2001. - 783 с.
Полин, Ричард А.
Секреты педиатрии [Текст] : учеб. пособие для врачей-интернов, ординаторов и слушателей системы повышения квалификации специалистов здравоохранения / Р. А. Полин, М. Ф. Дитмар, 1999. - 784 с.
Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского : науч.-практ. мед. журн. / Союз педиатров России. - Журнал выходит с 1922г.
Российский вестник перинатологии и педиатрии (вопросы охраны материнства и детства) : науч.-практ. реценз. журн. / Моск. НИИ педиатрии и дет. хирургии, Моск. обл. НИИ акушерства и гинекологии, АО"ДЭМЭКС". - Журнал выходит с 1956г.
Детская и подростковая реабилитация : Науч.-практ. журн. / Общерос. общ. фонд"Соц. развитие России". - Журнал выходит с 2004г.
Кривопустов, Сергій Петрович.
Видатний український вчений-педіатр В. М. Сідельников [Текст] / С. П. Кривопустов, Л. В. Терещенко, Г. В. Шафаренко ; за заг. ред. О. П. Волосовця, 2003. - 165 с.
Аряєв, Микола Леонідович.
Неонатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, 2003. - 754 с.
Коренєв, Микола Михайлович.
Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-сиріт [Текст] / М. М. Коренєв, І. С. Лебець, Р. О. Моісеєнко [та ін.], 2003. - 239 с.
Фізіотерапія і медична реабілітація в педіатрії [Текст] : [навч.-метод. посібник для студентів VI курсу, інтернів-педіатрів та практ. лікарів] / І. П. Шмакова, В. В. Кенц, С. Ф. Гончарук та ін.; відп. ред. І. П. Шмакова, 2003. - 38 с.
Вопросы современной педиатрии : Науч.-практ. журн. / Союз педиатрии России, Междунар. Фонд охраны здоровья матери и ребенка, Изд. дом. "Династия". - Журнал выходит с 2001г.
Педиатрия и детская хирургия Казахстана : Ежеквар. науч.-практ. журн. / Ассоц. педиатров Респ. Казахстан. - Журнал выходит с 1996г.
Педиатрия : Науч.-прак.журн. / Ташкент. педиатр. ин-т. - Журнал выходит с 2003г.
Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "СПЕЦІАЛІСТ" кваліфікації "ЛІКАР" у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України [Текст] : Фак.: Медичний. Спец.: 7.110101 -лікувальна справа, 7.110104 - педіатрія, 7.110105 - мед.-профілакт. справа / М-во охорони здоров’я України. Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, 2003. - 369 с.
Интенсивная терапия в педиатрии [Текст] : [рук. для врачей всех спец., врачей-интернов, студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации] / С. Н. Басманов, Г. И. Белебезьев, А. В. Беляев [и др.]; под ред. Г. И. Белебезьева, 2004. - 585 с.
Скварська, Олена Олександрівна.
Клініко-генетичні особливості дітей, які народилися в сім’ях учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 03.00.15 / О. О. Скварська, 2004. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи