Абатуров, Олександр Євгенович.
Часто хворіючі діти та диференційований підхід до імунореабілітаціі стану їх здоров’я [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / О. Є. Абатуров, 1996. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пособие для подготовки к комплексному государственному экзамену по специальностям 7.110101 "Лечебное дело" и 7.110104 "Педиатрия" [Текст] : [Учеб. пособие для студентов-выпускников мед. фак. высш. мед. учеб. заведений Украины] / Н.Л. Аряев, А.К. Асмолов, И.Л. Бабий и др.; Под общ. ред. В.Н. Запорожана, 2005. - 419 с.
Перинатология и Педиатрия : Ежекв. науч.-практ. журн. / АМН Украины. Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии. - Журнал выходит с 1999г.
Траверсе, Галина Михайлівна.
Клінічні та параклінічні аспекти стану здоров’я та реабілітації дітей з сімей ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.01.10) / Г. М. Траверсе, 1996. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Биохимические нормы в педиатрии [Текст] : Практ. справ. / Сост. Д.Б. Сыромятников, 1994. - 94 с.
Туманянц, Олена Миколаївна.
Еффективність комплексного реабілітаційного лікування з включенням КВЧ -терапіі дітей з Чернобильської зони в умовах стаціонару [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. М. Туманянц, 1996. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Голубчиков, Михайло Васильович.
Комплексне дослідження стану здоров’я дитячого населення в різних регіонах України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.10 / М. В. Голубчиков, 1995. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Маломуж, Ігор Петрович.
Клінічні наслідки високих територіальних навантажень пестицидами у дітей сільскої місцевості і корекція виявлених порушень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.09 / І. П. Маломуж, 1994. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шабалов, Николай Павлович.
Детские болезни [Текст] : учеб. для студ. педиатр. фак. мед. вузов / Н. П. Шабалов, 2001. - 1080 с.
Педиатрия [Текст] : учеб. для слушателей, курсантов Воен.-мед. акад. / Н. П. Шабалов, Т. Г. Николаева, Ю. С. Сергеев [и др.]; под ред. Н. П. Шабалова, 2000. - 322 с.
Сміян, Іван Семенович.
Парад академій, університетів [Текст] / І. С. Сміян, 2004. - 204 с.
Коцур, Надія Іванівна.
Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Н.І. Коцур, 2004. - 575 с.
Справочник врача подросткового кабинета [Текст] : справочное издание / Г.Н. Костюрина, Н.М. Коренев, В.Н. Арбузова и др.; Под ред.: Г.Н. Костюрина, Н.М. Коренев, Науч. ред. В.П. Медведев, 1991. - 216 с.
Руководство по педиатрии [Текст] : Неотложная помощь и интенсивная терапия: Пер. с англ. / А.Д. Акерман, Д.Е. Баскофен, В. Ваннер и др., Под ред. М. Роджерса, М. Хелфаера, 1999. - 1116 с.
Организация оздоровления детей, проживающих в экологически неблагоприятных регионах [Текст] : (Метод. рекомендации) / Луган. гос. мед. ун-т, Алчев. гор. сан.-эпид. ст. Луган. обл., 2004. - 15 с.
Педіатрія [Текст] : підруч. для студ. мед. уч-щ та коледжів / С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко, Ю. С. Коржинський [та ін.]; за ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрка, 1999. - 519 с.
Медицина дитинства [Текст] : навч. посіб. для інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : у 4-х т. / П. С. Мощич, Ю. Г. Антипкін, М. Л. Аряев [та ін.] ; за ред. П. С. Мощича. Т. 4 : у 3-х кн., Кн. 2, 2001. - 438 с.
Герасимович, Александр Игнатьевич.
Врожденные пороки развития среди причин перинатальной и ранней детской смертности [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.15 / А. И. Герасимович, 1985. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Зубарев, Валентин Львович.
Адаптация детей, больных ревматизмом, хроническим тонзилитом, гайморитом и аллергодерматозами, к действию природных физических факторов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.09; 14.00.34 / В. Л. Зубарев, 1987. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Печеник, Сергій Олегович.
Особливості патогенезу та маніфестації симптомокомплексу, що виник у дітей в умовах комбінованого забруднення довкілля солями важких металів та фтору [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / С. О. Печеник, 2006. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи