История ТМИ. Здравоохранение Томской области [Текст] : библиогр. указ. лит. (1968-1889) / Томск. гос. мед. ин-т, Науч.-учеб. б-ка, 1990. - 239 с.
Библиография по медицинскому праву [Текст] / Междунар. гуманит. ун-т, Ин-т нац. и междунар. права, 2010. - 78 с.
Сімейна медицина [Текст] : рек. покажч. літ. по фондам б-ки ОДМУ / Одес. держ. мед. ун-т, Бібліотека, 2006. - 20 с.