Використання аналізу ДНК у судово-медичних експертизах [Текст] / Н. Е. Кожухова, Г. Ф. Кривда, Р. Г. Кривда [та ін.] ; за ред.: Ю. М. Сиволапа, Г. Ф. Кривди, 2001. - 91 с.
Судебная медицина [Текст] : учеб. для студ. стоматол. фак. мед. вузов / Г. А. Пашинян, Г. М. Харин, П. О. Ромодановский [и др.]; под ред. Г. А. Пашиняна, Г. М. Харина, 2001. - 319 с.
Перспективы развития судебной медицины и смежных дисциплин в системе высшего медицинского образования Украины [Текст] : Сб. тр. / Одес. гос. мед. ун-т, 1994. - 242 с.
Liszt, Eduard Ritter.
Die kriminelle Fruchtabtreibung [Текст]. Bd. 1 : (1. bis 3. Teil.), 1910. - XXXII, 274 S.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Судово-медична експертіза" [Текст] / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 1998. - 21 с.
Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Судово-медична експертиза" [Текст] / Київ. ін-т удоскон. лікарів, Харк. ін-т удоскон. лікарів, 1998. - 31 с.
Кривда, Григорій Федорович.
Історія та сучасність кафедри судової медицини з післядипломною підготовкою Одеського державного медичного університету і судово-медичної служби в Одеському регіоні [Текст] : до 165-ї річниці каф. судової медицини з післядиплом. підготовкою Одес. держ. мед. ун-ту та 85-ї річниці Одес. обл. бюро судмедекспертизи / Г. Ф. Кривда, 2006. - 71 с.
Современные возможности судебных экспертиз [Текст] : (метод. пособие для экспертов, следователей и судей) / Рос. фед. центр судеб. экспертизы, 2000. - 261 с.
Старовойтова, Рита Олексіївна.
Судово-медична цитологія [Текст] : навч.-метод. посібник / Р. О. Старовойтова, В. Д. Мішалов, Г. Ф. Кривда, 2007. - 195 с.
Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті [Текст] : [навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів] / О. Ф. Кулик, В. Т. Бачинський, І. Г. Савка, О. Я. Ванчуляк, 2005. - 211 с.
Судебная медицина [Текст] : учебник / В. Н. Крюков, Л. М. Бедрин, И. В. Буромский [и др.]; под. ред.: В. Н. Крюкова, 1998. - 464 с.
Судебная психиатрия [Текст] : [учеб. для юрид. вузов] / В. В. Горинов, Т. Б. Дмитриева, Т. П. Печерникова, Б. В. Шостакович; под ред. Б. В. Шостаковича, 1997. - 386 с.
Попов, Вячеслав Леонидович.
Судебно-медицинская экспертиза [] : Справочник / В.Л. Попов, 1997. - 330 с.
Судова медицина [Текст] : Підруч. для студентів мед. вузів / І.О. Концевич, Б.В. Михайличенко, В.А. Шевчук, С.С. Бондар; За ред.: І.О. Концевич, Б.В. Михайличенка, 1997. - 656 с.
Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений [Текст] / Одес. гос. мед. ун-т, [б.г.][1995?]. - 11 с.
Базгарзой, Мир Ахмад.
Теоретические основы организации судебно-медицинской службы в Афганистане [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.24 / М. А. Базгарзой, 1975. - 181 с.
Тезисы докладов международной научно-практической конференции судебных медиков, посвященной 165-летию кафедры судебной медицины с последипломной подготовкой Одесского государственного медицинского университета и 85-летию основания Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, Одесса, 7-8 июня 2007 г. [Текст] / Одес. гос. мед. ун-т [и др.], 2007. - 116 с.
Муханов, Анатолий Иванович.
Атлас-руководство по судебной медицине [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. ин-тов / А.И. Муханов, 1988. - 232 с.
Судебная медицина [Текст] : учебник / В. Н. Крюков, Л. М. Бедрин, В. В. Томилин [и др]; под ред. В. Н. Крюкова, 1990. - 448 с.
Судебная медицина [Текст] : монография / [Л. М. Бедрин, В. Н. Крюков, А. С. Литвак [и др.]]; под ред. В. М. Смольянинова, 1982. - 463 с.