Історія та перспективи розвитку післядипломної освіти лікарів [Текст] : тез. доп. наук.-практ конф., Одеса, 24-25 квіт. 2002 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Фак. післядиплом. освіти, 2002. - 319 с.
Сучасні аспекти виховного процесу у вищих навчальних закладах України [Текст] : Тез. доп. межрегіон. наук.-практ. конф., 26-27 жовт. 2000 р. / Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького та ін., 2000. - 157 с.
Особливості організації навчального процесу на перехідному етапі до ринкової економіки [Текст] : Тез. навч.-метод. конф. / Укр. мед. стоматол. акад., 1997. - 72 с.
Медичні бібліотеки України на шляху до суспільства знань [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., Львів 15-17 трав. 2007 р. / Нац. наук. мед. б-ка України, 2007. - 138 с.
Актуальные психолого-педагогические проблемы медицинского образования в Украинской ССР [Текст] : тез. докл. 2-й респ. науч. конф., состоявшейся 20-21 апр. 1990 г. в Ивано-Франковске / Респ. метод. каб. по высш. мед. образованию, Респ. метод. каб. по сред. мед. образованию, Респ. пробл. комис. "Вопр. мед. педагогики и психологии" [и др.], 1990. - 167 [1] с.
Методы активного обучения в медицинском вузе [Текст] : тез. межвуз. науч.-метод. конф. / Казан. гос. мед. ин-т им. С. В. Куршова, 1990. - 96 с.
Актуальні питання підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у контексті європейської освітньої інтеграції [Текст] : матерiали навч.- наук. конф. / Буков. держ. мед. ун-т, 2009. - 190 с.
Сучасний стан, проблеми та перспективи англомовного навчання у ХНМУ [Текст] : матерiали 45 навч.-метод. конф., 17 листоп. 2011 р. м. Харків / Харк. нац. мед. ун-т, 2011. - 159 с.
Сучасні методи викладання в системі післядипломної освіти [Текст] : тези доп. загальноуніверситет. наук.-практ. метод. конф., 11-12 жовт. 2001 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Фак. післядиплом. освіти, 2001. - 47 с.
Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології [Текст] : матеріали навч.-метод. конф. (15 квіт. 2013 р.) / Буков. держ. мед. ун-т, 2013. - 175 с.
Стан і проблеми підготовки лікарів-стоматологів у сучасних соціально-економічних умовах [Текст] : матеріали Всеукр. навч.-метод. та наук.-практ. конф. 19-20 верес. 2003 р. / Асоц. стоматологів України, Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Укр. мед. стоматол. акад., Каф. пропедевтики ортопед. стоматології та ортодонтії, 2003. - 164 с.