Історія та перспективи розвитку післядипломної освіти лікарів [Текст] : тез. доп. наук.-практ конф., Одеса, 24-25 квіт. 2002 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Фак. післядиплом. освіти, 2002. - 319 с.
Acta Universitatis Carolinae Medica [Текст]. Vol. 17, № 3/4, 1971. - 121-288 p.
Comptes-rendus du XII congrès international de médecine, Moscou,7(19)-14(26) Aout 1897 publiés par le comité exécutif [Текст] / Sous la rédaction du secrétaire général W. Roth. Vol. 2 : Section 1: Anatomie, Anthropologie, Histologie. Section 2: Physiologie et Chimie physiologique. Section 3: Pathologie générale et Anatomie pathologique. Section 4a: Thérapeutique générale. Section 4b: Pharmacologie, Balnéologie et Climatologie. Section 4c: Pharmacognosie et Pharmacie, 1899. - 508 S.
Одеський державний медичний університет. Вип. 2004 р. [Текст] : фотоальбом, 2004. - 58 с.
Сборник, посвященный тридцатилетию научной, врачебной, педагогической и общественной деятельности профессора Сергея Алексаднровича Бруштейна [Текст] / Гос. ин-т для усоверш. врачей народ. комиссариата здравоохранения, 1928. - 982 с.
Збірка законодавчих та нормативних актів про медичну освіту: У т. [Текст] / Крим.держ.меж.ун-т ім. С.І.Георгієвського; Ред. кол.: А.А.Бабанін (гол.ред.) та ін. Т.1. : Загальні питання, 2002. - 256 с.
Крок-2: Загальна лікарська підготовка [Текст] : Зб. тест. завдань для підгот. до мед. ліценз. іспиту: Навч.-метод. посіб. для студ. і викладачів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О.Є. Абатуров, А.О. Аверін, Н.К. Александрова та ін. ; Упоряд.: Ю.В. Вороненко та ін., 2002. - 382 с.
Трахтенберг, Исаак Михайлович.
Запоздалые заметки. Вновь вспоминая и размышляя ... [Текст] / И. М. Трахтенберг, 2002. - 395 с.
Ганіткевич, Ярослав Володимирович.
Українські лікарі - вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи [Текст] : біогр. нариси та бібліогр. / Я. Ганіткевич, 2002. - 540 с.
Богин, Владимир.
Как стать врачом в Америке [Текст] : (рекомендации, основанные на личном опыте) / В. Богин, 2002. - 96 с.
Материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора физиологии, академика Рафаила Осиповича Файтельберга, 10-12 янв. 2003г. [Текст] / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова [и др.], 2003. - 188 с.
Молодь - медицині майбутнього [Текст] : тез. доп. міжнар. студ. наук. конф., 24-25 квіт. 2003 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Студ. наук. т-во, 2003. - 152 с.
Лікарський збірник. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Нова сер. [Текст] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. Лікарська коміс. Т. 3 / редкол.: Я. Ганіткевич (голов. ред.) [та ін.], 1996. - 119 с.
Коростелев Н.Б.
Прогулки по клиническому городку (из истории ММА им. И.М.Сеченова) [Текст] / Н. Б. Коростелев, 1998. - 139 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс., Укр. лікар. т-во у Львові. Т. 11 : На пошану Василя Плюща / редкол.: І. Даценко (голов. ред.) [та ін.], 2002. - 456 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році [Текст] : Нова сер. / Наук. т-во ім.Т. Шевченка у Львові, Лікар. коміс. , Укр. лікар. т-во у Львові . Т. 9 : На пошану Юрія Липи / редкол.: І. Даценко (відп. ред) [та ін.], 2001. - 240 с.
Лікарський збірник. Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Нова сер. [Текст] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. Лікарська коміс. Т. 4 : Осінчук Роман. Медичний світ Львова / редкол.: О. Купчинський (відп.ред.) [та ін.], 1996. - 145 с.
Лікарський збірник.Заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Нова сер. [Текст] / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. Лікарська коміс. Т. 10 / редкол.: І. Даценко (голов. ред) [та ін.], 2002. - 207 с.
Медицина третього тисячоліття [Текст] : зб. тез. міжвуз. конф. мол. вчених (Харків, 20 січ. 2003 р.) / Харк. держ. мед. ун-т, 2003. - 253 с.
Медицина третього тисячоліття [Текст] : зб. тез. конф. мол. вчених Харк. держ. мед. ун-ту (Харьків, 17-18 січ. 2001 р.): у 3-х ч. / Харк. держ. мед. ун-т; під ред. А. Я. Циганенка [та ін.]. Ч. 1, 2001. - 102 с.