Basic of Topographic Anatomy and Operative Surgery [Text] : (Manual for Lectures and Topographic Anatomy for Medical and Snomanological Stydents) / Edited by A. G. Popov, 1999. - 166 p.
Оперативна хірургія і топографічна анатомія [Текст] : підруч. для студ. стоматол. фак. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. С. Скрипніков, А. М. Білич, В. І. Шепітько [та ін.] ; за ред. М. С. Скрипнікова, 2000. - 502 с.
Практичні навички з оперативної хірургії [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. фак. вищ. мед. навч. закл. освіти ІV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук, В. П. Пішак, О. М. Слободян, О. В. Цигикало, 2005. - 151 с.
Островерхов, Георгий Ефимович.
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : Учебник для студентов мед. вузов / Г.Е. Островерхов, Ю.М. Бомаш, Д.Н. Лубоцкий, 2005. - 735 с.
Большаков, Олег Петрович.
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : Учебник для студентов, обучающихся по спец. 040100 - Лечебное дело / О.П. Большаков, Г.М. Семенов, 2004. - 1163 с.
Большаков, Олег Петрович.
Лекции по оперативной хирургии и клинической анатомии [Текст] / О.П. Большаков, Г.М. Семенов, 2000. - 461 с.
Островерхов, Георгий Ефимович.
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : Учебник / Г.Е. Островерхов, Ю.М. Бомаш, Д.Н. Лубоцкий, 1996. - 720 с.
Островерхов, Георгий Ефимович.
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : Учебник / Г.Е. Островерхов, Ю.М. Бомаш, Д.Н. Лубоцкий, 1998. - 720 с.
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : учеб. для студ. мед. ин-тов / К. И. Кульчицкий, И. И. Бобрик, А. П. Дитковский [и др.] ; под ред.: К. И. Кульчицкого, И. И. Бобрика, 1989. - 472 с.
Методические рекомендации к лекциям по оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов стоматологических факультетов медвузов Украинской ССР [Текст] : метод. рекомендации / Полт. мед. стоматол. ин-т, Киев. мед. ин-т. им. акад. А. А. Богомольца, 1988. - 47 с.
Оперативна хірургія і топографічна анатомія [Текст] : підруч. для студ. мед. вузів / К. І. Кульчицький, М. П. Ковальський, А. П. Дітковський [та ін.]; за ред. К. І. Кульчицького, 1994. - 464 с.
Островерхов Г.Е.
Курс оперативной хирургии и топографической анатомии [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. ин-тов и врачей / Г. Е. Островерхов, Д. Н. Лубоцкий, Ю. М. Бомаш, 1964. - 742 с.
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : учеб. для студ. мед. ин-тов / В. В. Кованов, Т. И. Аникина, И. А. Сычеников [и др.]; под ред. В. В. Кованова, 1995. - 390 с.
Островерхов, Георгий Ефимович.
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : учебник / Г. Е. Островерхов, Ю. М. Бомаш, Д. Н. Лубоцкий, 1995. - 738 с.
Семенов, Геннадий Михайлович.
Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов [Текст] : [учеб. пособие для студ. ст. курсов стоматол. фак. мед. вузов, хирургов-стоматологов и челюст.-лиц. хирургов / Г. М. Семенов, В. А. Лебедев, 2008. - 302 с.
Основи топографічної анатомії та оперативної хірурії [Текст] : посіб. до лекц. курсу і практ. занять з оператив. хірургії і топогр. анатомії для студ. мед. та стоматол. фак. / О. Г. Попов, С.І. Корхов, В.І. Горовенко [та ін.] ; за ред. О.Г. Попова, 2000. - 227 с.
Основы топографической анатомии и оперативной хирургии [Текст] : учеб. пособ. для студ. мед. и стоматол. фак. / А. Г. Попов, В. В. Десятский, Е. Л. Кошельник [и др.] ; под ред. А. Г. Попова, 2007. - 177 с.
Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : учебник / В. В. Кованов, Т. И. Аникина, И. А. Сычеников [и др.] ; под ред. В. В. Кованова, 2001. - 407 с.
Основы топографической анатомии и оперативной хирургии [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. и стоматол. фак. / А. Г. Попов, В. В. Десятский, Е. Л. Кошельник [и др.] ; под ред. А. Г. Попова, 2008. - 176 с.
Tsyhykalo, Oleksandr Vitaliyovich.
Topographical anatomy and operative surgery [Text] : textbook for english-speaking foreign students of higher educational institutions of III-IV levels of accreditation / O. V. Tsyhykalo, 2011. - 528 с.