Журавель, Владимир Иванович.
Менеджмент в системе медицинской помощи [Текст] : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / В. И. Журавель, В. Н. Запорожан, 2000. - 432 с.
Экономика здравоохранения [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / под общ. ред. А. В. Решетникова, 2003. - 271 с.
Голяченко, Олександр Макарович.
Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. М. Голяченко, А. М.Сердюк, О. О. Приходський; голов. ред. О. Ф. Швець, 1997. - 328 с.
Творогова, Надежда Дмитриевна.
Психология управления: Лекции [Текст] : Учеб. для студентов мед. вузов / Н.Д. Творогова, 2001. - 383 с.
Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент [Текст] : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений экон. спец. и органов здравоохранения / А.А. Чухно, В.И. Крамаренко, Л.К. Дембский; Под ред. А.А. Чухно, 2001. - 339 с.
Журавель, Владимир Иванович.
Практика менеджмента в здравоохранении и его методический инструментарий (или что надо знать и уметь руководителю и его команде) [Текст] : [науч.-практ. пособие] / В. И. Журавель, Н. П. Дейкун, 1996. - 120 с.
Health Economics [Text] : the textbook for students of higher medical establishments of IV accreditation level who master the discipline in English / V.F. Moskalenko, V. V. Taran, O. P. Hulchiy [et al.] ; ed. V. F. Moskalenko, 2010. - 109 p.
Економіка охорони здоров’я [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвнiв акредитацiї / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, В. В. Таран [та ін.] ; за ред. В. Ф. Москаленка, 2010. - 281 с.
Экономика здравоохранения [Текст] : учеб. для студ.-иностранцев высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В. Ф. Москаленко, В. В. Таран, О. П. Гульчий [и др.] ; под ред. В. Ф. Москаленко, 2010. - 144 с.
Розробка, впровадження та вдосконалення системи управління якістю в закладах охорони здоров’я [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Семенів, А. С. Котуза, В. Г. Дубініна [та ін.]; за ред.: І. П. Семенів, А. С. Котуза, 2014. - 211 с.
Методичні основи організації та проведення оперативних нарад, внутрішньо лікарняних конференцій, клінічних обходів і консиліумів у закладі охорони здоров’я [Текст] : навч. посіб. для організаторів охорони здоров’я, лікарів, студ. та курсантів до диплом. і післядип. Вищ. навч. закл. / І. П. Семенів, А. С. Котуза, А. М. Строкань [та ін.]; за ред. І. П. Семеніва, А. С. Котузи, 2013. - 91 с.
Посібник для підготовки студентів медичних факультетів до державної атестації з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я [Текст] / В. М. Лехан, М. І. Заярський, І. М. Кутузов, О. П. Максименко, 2012. - 39 с.