Основи курортології [Текст] : посіб. для вищ. мед. навч. закладів ІІІ -ІV рівнів акредитації / М. В. Лобода, Е. О. Колесник, К. Д. Бабов и др; за ред. М. В. Лободи, Е. О. Колесника, 2003. - 510 с.
Основы общей физиотерапии, медицинской реабилитации и курортологии [Текст] : Учеб. пособие [для студентов IV, VI курсов, врачей-интернов, врачей-физиотерапевтов] / В.В. Кенц, И.П. Шмакова, С.Ф. Гончарук и др, 2004. - 154 с.
Кенц, Вадим Володимирович.
Фізіотерапія, медична реабілітація і курортологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Кенц, О. О. Лобенко, Є. О. Косовєров, 1998. - 80 с.
Кенц, Вадим Владимирович.
Физиотерапия, медицинская реабилитация и курортология [Текст] : учеб.-метод. пособие к лекциям / В. В. Кенц, А. А. Лобенко, 1997. - 64 с.
Shmakova I. P.
Foundations of general physiotherapy, medical rehabilitation and balneology [Текст] : a manual for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation and doctors-interns / I. P. Shmakova, Yu. V. Prokopсhuk, G. A. Shapovalova, 2010. - 187 p.
Shmakova I. P.
Foundations of general physiotherapy, medical rehabilitation and balneology [Electronic resource] : a manual for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation and doctors-interns / I. P. Shmakova, Yu. V. Prokopсhuk, G. A. Shapovalova, 2010. - 1 eл. опт. диск (CD-ROM)
Буксбаумъ Б.
Учебникъ гидротерапіи [Текст] / Б. Буксбаум ; авт. предисл. W. Winternitz ; пер. [c нем.] со 2-го доп. изд. С. З. Серебренникова, 1905. - 368 с.
Глаксъ, Юлиусъ.
Гидротерапія [Текст] / Ю. Глаксъ ; пер. съ нѣм. М. М. Гальберштама, 1898. - 152 с.