Туберкульоз [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2002. - 275 с.
Туберкульоз [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Tuberculosis [Text] : A manual for students of Higher Medical Educational Establishments of the IV-th levels of accreditation using English / O.K. Asmolov, Yu.I. Bazhora, O.A. Baburina, I.M. Smolska, 2005. - 189 p.
Туберкулез [Текст] : клиника, диагностика, лечение : [учеб. для студ. мед. вузов III-IV уровней аккредитации] / А. К. Асмолов, О. А. Астафьев, Е. А. Бабурина [и др.] ; под ред. А. К. Асмолова, 2001. - 181 с.
Фтизіатрія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / П. А. Бездєтко, Т. Г. Герасимова, Г. Г. Голка [та ін.]; за ред.: А. Я. Циганенка, С. І. Зайцева, 2004. - 390 с.
Пилипчук, Микола Степанович.
Фтизіатрія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. С. Пилипчук, В. І. Петренко, 1998. - 255 с.
Перельман, Михаил Израилевич.
Туберкулез [Текст] : учебник / М. И. Перельман, В. А. Корякин, Н. М. Протопопова, 1990. - 304 с.
Туберкулез [Текст] : учеб. пособие [для субординаторов и интернов] / [Н. А. Васильев [и др.]]; под ред. Н. А. Васильева, 1990. - 207 с.
Ганиев, Камал Ганиевич.
Туберкулез [Текст] / К. Г. Ганиев, 1990. - 256 с.
Фтизіатрія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. І. Петренко, В. Ф. Москаленко, Ю. І. Фещенко [та ін.]; за ред. В. І. Петренка, 2006. - 503 с.
Петренко, Василий Иванович.
Фтизиатрия [Текст] : учеб. для студ. высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В. И. Петренко, 2008. - 487 с.
Фтизіатрія [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвнiв акредитацiї / В. І. Петренко, Л. Д. Тодоріко, Л. А. Грищук [та ін.] ; за ред. В. І. Петренка, 2015. - 471 с.
Перельман, Михаил Израилевич.
Фтизиатрия [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / М. И. Перельман, В. А. Корякин, 1996. - 336 с.
Кошечкин, Владимир Анатольевич.
Туберкулез [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / В. А. Кошечкин, З. А. Иванова, 2007. - 303 с.
Перельман, Михаил Израилевич.
Фтизиатрия [Текст] : учеб. для студ., обучающихся по спец.: 040100 - Лечеб. дело, 040200 - Педиатрия, 040300 - Медико-профилакт. дело, 040400 -Стоматология, 040600 - Сестр. дело, 040300 - Мед. биохимия, Мед. биофизика, Мед. кибернетика / М. И. Перельман, В. А. Корякин, И. В. Богадельникова, 2004. - 519 с.
Tuberculosis 2007. From basic science to patient care [Text] : [textbook] / A. Kritski, A. A. Cataldi, A. Reyes [et al.]; ed. J. C. Palomino [et al.], 2007. - 685 p.
Tuberculosis. A Comprehensive Clinical Reference [Text] : [a textbook] / contributors: M. Adhikari, A. Ahuja, S. Andronikou [et al.]; ed.: A. I. Zumla, H. S. Schaaf (chief) [et al.], 2009. - xxvi; 1014 p.