Медична реабілітація та приватна фізіотерапія [Текст] : (навч. посібник) : для студ. VI курсу, лікарів-інтернів різного фаху мед. вузів / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, А. В. Паненко, 2001. - 169 с.
Основы общей физиотерапии, медицинской реабилитации и курортологии [Текст] : Учеб. пособие [для студентов IV, VI курсов, врачей-интернов, врачей-физиотерапевтов] / В.В. Кенц, И.П. Шмакова, С.Ф. Гончарук и др, 2004. - 154 с.
Кенц, Вадим Володимирович.
Медична реабілітація та фізіотерапія [Текст] : (учб.-метод. посіб. для студ. VI курсу мед. фак. ОДМУ) / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, 2001. - 140 с.
Кенц, Вадим Володимирович.
Фізіотерапія, медична реабілітація і курортологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Кенц, О. О. Лобенко, Є. О. Косовєров, 1998. - 80 с.
Кенц, Вадим Владимирович.
Физиотерапия, медицинская реабилитация и курортология [Текст] : учеб.-метод. пособие к лекциям / В. В. Кенц, А. А. Лобенко, 1997. - 64 с.
Терапия с основами реабилитации [Текст] : учеб. пособие по спец. "Фельдшерское дело" для уч-ся мед. уч-щ / Н. И. Артишевская [и др.], 1998. - 378 с.
Медична реабілітація та приватна фізіотерапія [Текст] : (навч. посібник) : для студ. VI курсу, лікарів-інтернів різного фаху мед. вузів / В. В. Кенц, І. П. Шмакова, Є. О. Косовєров, А. В. Паненко, 2004. - 169 с.
Федорова, Валентина Николаевна.
Краткий курс медицинской и биологической физики с элементами реабилитологии [Текст] : лекции и семинары : учеб. пособие для студ. мед. вузов / В. Н. Федорова, Л. А. Степанова, 2005. - 622 с.
Shmakova I. P.
Foundations of general physiotherapy, medical rehabilitation and balneology [Текст] : a manual for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation and doctors-interns / I. P. Shmakova, Yu. V. Prokopсhuk, G. A. Shapovalova, 2010. - 187 p.
Shmakova I. P.
Foundations of general physiotherapy, medical rehabilitation and balneology [Electronic resource] : a manual for students of higher medical educational establishments of the IV level of accreditation and doctors-interns / I. P. Shmakova, Yu. V. Prokopсhuk, G. A. Shapovalova, 2010. - 1 eл. опт. диск (CD-ROM)
Физическая реабилитация [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Физ. культура" / А. А. Бирюков, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева [и др.]; под общ. ред. С. Н. Попова, 2006. - 603 с.
Медицинская реабилитация [Текст] : учеб. для врачей и студ. высш. учеб. заведений III-IV уровня аккредитации по предметам и спец. "Физ. реабилитация", "Мед. и психол. реабилитация", "Физиотерапия" / В. Н. Сокрут, Н. И. Яблучанский, Ю. В. Думанский [и др.]; под общ. ред. В. Н. Сокрута, Н. И. Яблучанского, 2015. - 574 с.
Медична та соціальна реабілітація [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рiвня акредитацiї та лiкарiв-iнтернiв / І. Р. Мисула, Л. О. Вакуленко, М. І. Швед [та ін.]; за заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. Вакуленко, 2005. - 401 с.
Физическая реабилитация [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Физ. культура" / А. А. Бирюков, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева [и др.]; под общ. ред. С. Н. Попова, 2005. - 603 с.