Мурашевъ, Иванъ Васильевичъ.
Измѣненіе механическихъ свойствъ кожи въ начальныхъ стадіяхъ воспаленія [Текст] : дис. ... д-ра медицины / И. В. Мурашевъ, 1902. - 123 с.