Петров, Сергей Викторович.
Общая хирургия [Текст] : учебник для студ. мед. вузов / С. В. Петров, 2010. - 768 с.
Петров, Сергей Викторович.
Общая хирургия [Текст] : учебник для студ. мед. вузов и мед. фак. ун-тов / С. В. Петров, 1999. - 672 с.
Общая хирургия [Текст] : учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования, обучающихся по спец. 060101.65 "Лечебное дело" по дисциплине "Общая хирургия. Анестезиология" / Н. А. Кузнецов, А. Т. Бронтвейн, Л. А. Лаберко [и др.] ; под ред. Н. А. Кузнецова, 2009. - 889 с.
Кёнигъ, Франц.
Руководство къ частной хирургіи для врачей и учащихся [Текст] : [в ... т.]. Т. 2, 1895. - Х; 1050 с.
Загальна хірургія [Текст] : баз. пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвнiв акредитацiї / М. Д. Желіба, С. Д. Хіміч, І. Д. Ґерич [та ін.] ; за ред.: М. Д. Желіби, С. Д. Хіміча, 2016. - 448 с.
Хірургічні хвороби [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл., лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти за спец. "Заг. практика - сімейна медицина" / Я. С. Березницький, О. А. Вільцанюк, М. Д. Желіба [та ін.] ; за ред.: П. Д. Фоміна, Я. С. Березницького, 2017. - 406 с.
Surgery [Text] : a textbook is intended for English-speaking students of higher medical educational institutions of III-IVth levels of accreditation, interns / K. M. Amosova, Ya. S. Bereznyts’kyy, A. O. Burka [et al.]; ed. by Ya. S. Bereznyts’kyy [et al.], 2016. - 711 p.
Essential surgery [Text] : training supply : educational aid for students of higher medical educational institutions of the IV level of accreditation which master the academic discipline in English / V. V. Grubnik, O. L. Kovalchuk, A. V. Malynovskyy, O. V. Grubnik, 2010. - 543 с.
Хірургічні хвороби [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. І. Бондарєв, Р. В. Бондарєв, О.О. Васильєв [та ін.]; за ред. П. Г. Кондратенка, 2006. - 799 с.
Загальна хірургія [Текст] : підруч. для лікарів і студ. / уклад.: Л. А. Андреєв, К. К. Введенський, А. О. Верещинський [та ін.] ; під ред.: Е. Р. Гессе [та ін.]. Т. 2, 1937. - 416 с.
Гостищев, Виктор Кузьмич.
Общая хирургия [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / В. К. Гостищев, 2004. - 607 с.
Surgery [Text] : a textbook is intended for English-speaking students of higher medical educational institutions of III-IVth levels of accreditation, interns / K. M. Amosova, Ya. S. Bereznyts’kyy, A. O. Burka [et al.]; ed. by Ya. S. Bereznyts’kyy [et al.], 2018. - 711 p.
Борнгауптъ, Федоръ Карловичъ.
Руководство къ хирургической патологии и терапіи [Текст] : въ 2-х ч. Ч. 1, ч. 2, 1890-1891. - VII, 428 ; IV, 309, I-XIV с.
Борнгауптъ, Федоръ Карловичъ.
Руководство къ хирургической патологии и терапіи [Текст] : въ 2-х ч. Ч. 1, 1890. - VII, 428 с.