Величко, Валентина Іванівна.
Застосування фізичних чинників у реабілітації дітей з гіпотрофією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.33) / В. І. Величко, 2001. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Величко, Валентина Іванівна.
Комплексна етапна система нагляду, профілактики, диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / В. І. Величко, 2012. - 353 с.
Величко, Валентина Іванівна.
Комплексна етапна система нагляду, профілактики, диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / В. І. Величко, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Величко, Валентина Іванівна.
Комплексна етапна система нагляду, профілактики, диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / В. І. Величко, 2012. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сімейна медицина [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 3-х кн. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця; за ред.: О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі. Кн. 2 : Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / Л. С. Бабінець, О. М. Барна, С. В. Білецький [та ін.], 2016. - 455 с.
Сімейна медицина [Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл.- мед. ун-тів, ін-тів й акад .: у 3-х кн. / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця ; за ред.: О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі. Кн. 3 : Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики / Л. С. Бабінець, П. А. Бездітко, С. А. Бондар [та ін.], 2017. - 679 с.
Family medicine [Text] : national textbook for students of higher education establishments - medical universities, institutes and academies : in 3 books / ed.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / L. S. Babinets, O. M. Barna, S. V. Biletskyi [et al.], 2018. - 375 p.