Герингъ Ѳ. Э.
Техника методовъ изслѣдованія и леченія заболѣваній гортани и ихъ отношеніе къ общимъ заболѣваніямъ [Текст] / Ѳ. Э. Герингъ; пер. на правахъ рукописи съ пол. подъ ред. А. М. Брамсона; авт. предисл. Ст. О. фонъ-Штейнъ, 1911. - IX, 420 с.