Туберкульоз [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2002. - 275 с.
Туберкульоз [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Tuberculosis [Text] : A manual for students of Higher Medical Educational Establishments of the IV-th levels of accreditation using English / O.K. Asmolov, Yu.I. Bazhora, O.A. Baburina, I.M. Smolska, 2005. - 189 p.