Правила оформлення списку літератури

Коректне складання бібліографічного списку літератури – важлива частина процесу написання наукової роботи. Правила оформлення наукових робіт є загальними для всіх галузей знання і регламентуються державними стандартами України.

Бібліографічний список документів, використаних автором при роботі над темою, формулюється відповідно до ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» який набув чинності 1 липня 2007 року. Він розміщується після основного тексту роботи. Кожний бібліографічний запис у списку отримує порядковий номер і починається з нового рядка.

Список використаних джерел є органічною частиною будь-якої науково-дослідної роботи; дозволяє автору документально підтвердити достовірність і точність цитованих матеріалів (таблиць, ілюстрацій, фактів і документів); характеризує ступінь вивченості конкретної проблеми автором; представляє самостійну цінність, як довідковий апарат для інших дослідників.

Існують різні способи групування літератури в бібліографічних списках - алфавітний, систематичний, хронологічний, за видами джерел і т.д.

Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Методичні рекомендації, розроблені бібліотекою ОНМедУ для оптимізації роботи науковців з ДСТУ 7.1:2006

Зразки бібліографічних описів

Книги

Один автор

Данев Л. Репродуктивна ендокринологія та неплідність : посіб. для післядипломної освіти / Л. Данев – Львів, 1997. – 170с. : іл.

Два автори

Васютинський А.Г. Курс оперативної офтальмології / А. Г. Васютинський, А. Ф. Румянцева. – К. : Медвидав, 1993. – 263 с.

Три автори

Венцківський Б. М. Гестози вагітних : навч. посіб. для студентів вищих медичних навч. закладів III–IV рівнів акредитації / Б. М. Венцківський, В. М. Запорожан, А. Я. Сенчук ; Нац. мед. ун–т ім. О. О. Богомольця, Одес. держ. мед. ун–т, Київ. мед. ін–т Укр. Асоц. народ. медицини. – К. : Аконіт, 2002. – 111с. : табл. – Бібліогр. : с. 110.

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Госпитальна педіатрія : навч. – метод. посіб. для студентів вищих медичних закладів освіти / І. С. Сміян, В. Г. Майданник, О. І. Лугова, Ю. Г. Новицький ; за ред. П. Л. Дарницького. – К. : Наук. думка, 2006. – 218 с.

П’ять та більше авторів потрібно описувати під назвою

Визначні імена у світовій медицині / Г. Ю. Аронов, О. А. Грандо, М. Б. Мирський [та ін.] ; за ред. О. А. Грандо. – К. : РВА «Тріумф», 2001. – 319 с.

Опис книги за переводом

Краг Є. Введення в молекулярну епідеміологію / Є. Краг ; пер. с англ. Ю. Л. Голубева. – Тернопіль : Астропринт, 1999. – 126 с.

Примітки

За косою рискою / Укладачів вказують не більш двох прізвищ, якщо укладачів три і більше, то приводиться одне прізвище з додатком [та ін].

Опис книги з двома місцями видання

Досвід проведення функціонального обстеження в міністерстві охорони здоров’я України / Н. Маньковська, О. Лукашенко. – Львів : Каменяр ; Тернопіль : Б. в., 2000. – 136 с.

Опис книги з продовжуваного та періодичного видань

Новицька А. В. Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень / А. В. Новицька // Туберкульоз дітей у дитсадках та школах : зб. наук. праць. – Вінниця, 1999. – Вип. 21. – С. 76–81.

Депоновані наукові праці

Медичне дослідження різних груп населення / И. В. Иваненко [та ін.] ; МЗ Рос. Федерації. Рос. медична академія. – М., 2003. – 128 с. – Деп. в ВІНІТІ 11. Х. 03 № /5/523.

Атласи

Людина : навч. атлас з анатомії та фізіології : пер. с англ. / голов. ред. Т. Сміт. – Львів : Бак, 2000. – 240 с. : іл. – Покажч. : с. 232 – 240.

Законодавчі та нормативні документи

Примітки

При описі законодавчих та нормативних документів «№» наказу та число описуються так, як вони приводяться в документі.

Приклад

Про судову експертизу : Закон України від 25.02.94 № 4038а – ХІІ // Відомості Верховної Ради. – Офіц. вид. – 1994. – № 28. – Ст. 232. – (Закони України).

Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я : Наказ МОЗ України № 33 від 23.02.2000 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. – 2001. – № 5/6. – С. 5–250.

Звіти про НДР

Молекулярно-генетичні та екозалежні механізми розвитку пухлини репродуктивної системи: шляхи удосконалення діагностики, лікування і профілактики: звіт про НДР (заключ.) : 64/06 / Одес. держ. мед. ун-т : керівник акад. АМН України Запорожан В.М. ; викон. : Рожковська Н.Н. [та ін.]. – Одесса, 2007. – 85 с. – Бібліогр. : с. 41–44. – № ДР 0102И006588.

Патенти

Пат. 20658 Україна, МПК (2007) А61К 31/19 (2007.01) А 61К 33/60. Біологічно активна протиаритмічна речовина – «Гермакорд» / Годован В.В., Кресюн В.Й. ; заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № U200605323 ; заявл. 15.05.2006 ; опубл. 15.02. 07, Бюл. № 2. – 8 с.

Пат. 2117788 Україна, МПК Ноз В 1/30 Опрацьовані структури пам'яті / Леснів К. І. ; заявник та патентовласник Тернопільський наук. – дослід. ін–т неврології. – № 20011217360/09 ; заявл. 12.09.00 ; опубл. 07.02.01, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.

Авторське свідоцтво

А. с. 1007920 Україна, МКИ В 15J 11/00. Новітня техніка роботи в операційній / Ф. А. Любін, Ю. Г. Руденко. – № 2130832 / 30–06 ; заявл. 25.10.98 ; опубл. 07.02.00, Бюл. № 5. – 2 с. : іл.

Автореферат дисертацій

Заярна С. П. Патофізіологічні механізми порушень окиснювально-відновних процесів у системі крові спадкоємців опромінених щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 «Патологічна фізіологія» / С. П. Заярна. – Одеса, 1998. – 20 с.

В списку праць, опублікованих за темою дисертації в авторефераті науковець повинен в заголовок винести своє призвіще, ім'я, та по батькові, потім назву роботи і за косою рискою області відповідальності привести своє призвіще в тому порядку, як воно стоїть в документі.

Приклад

Коптілова Н. В. Хламідійна інфекція у жінок з захворюванням шийки матки / І. Б. Манухін, Г. Н. Мінкіна, Н. В. Коптілова, А. Ю. Данілов // ПАГ. – 1992. – № 3. – С. 53–55.

Дисертації

Захарія А. В. Дослідження перстачу білого як перспективного засобу для лікування захворювань щитовидної залози : дис. … доктора біол. наук: 14.03.08 / Захарія Антон Володимирович. – Львів, 1997. – 402 с. – Бібліогр. : с. 338–387.

Методичні рекомендації

Відновне лікування – комплексна програма реабілітації жінок, хворих на рак молочної залози із психосоматичними розладами : метод. рекомендації / уклад. : С. Г. Бугайцов, В. В. Степула. – К. ; Одеса : Друкар. дім, 2006. – 22 с.

Інформаційний лист

Спосіб хірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень : інформ. лист / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – К., 2008. – 4 л. – Вип. із пробл. – (Фтизіатрія і пульмонологія).

Нововведення

Спосіб оцінки хімічних біостимуляторів мікробіологічних процесів: нововведення : пат. № 20406А, 1997 р. Україна / Циганенко А. Я. [та ін.] ; ХДМУ ; НДР «Наукове обґрунтування біохімічної моделі структурно-метаболічних зрушень в організмі внаслідок впливу екологічних чинників як прогностичної основи діагностики донозологічних станів» ДР 0199И 001763 2001–2004 // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – Вип. № 18/19. – Реєстр. № 124/18/03. – С. 78–79.

Електронні ресурси

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електроний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 МВ. – Одеса : ОДМУ, 2003. – (Бібліотека студента–медика) – 1електрон. опт. диск. (CD – ROM) ; 12 см. – систем. Вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97. – 2000. – Назва з контейнера

Орел Н. Ф. Можливості приймання сандостатину онкологічному хворому [Електроний ресурс] / Н. Ф. Орел, Т. Н. Лопаткіна // Сучасна онкологія. – 2000. – № 3. – Режим доступу до журн. : //www.nature.web.ru/db/msg. html?mid = 11700788s

Приклади описів статей з журналів та збірників

Стаття з одним автором
Журнал

Годован В. В. Вплив нових БАР – похідних дифосфонату германію – на серцевий ритм та артеріальний тиск in vivo / В. В. Годован // Буковинський медичний вісник. – 2005. – № 4. – С. 89–92.

Чабан Т. В. Вплив аміксину IС на показники цитокінової мережі при лікуванні хворих на хронічний гепатит С / Т. В. Чабан // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2008. – Т. 9, № 1. – С. 51–54.

Збірник

Горський А. І. Охорона здоров'я військових першого року служби / А. І. Горський // Проблеми військової охорони здоров'я : зб. наук. праць / Укр. військ.–мед. акад. ; за ред. В. Я. Білий. – К. : УВММА, 1999. – С. 176–180.

Стаття з двома авторами
Базилевич Я. П. Медично-санітарне забезпечення населення в умовах домівки / Я. П. Базилевич, В. В. Рудий // Львівський медичний часопис. – 1996. – С. 15–18.
Стаття з трьома авторами

Москаленко В. Ф. Роль принципів доказової медицини в підвищенні якості підготовки лікарів в інтернатурі / В. Ф. Москаленко, О. П. Яворівський, А. С. Свінціцький // Львівський медичний часопис. – 2008. – Т. XIV, № 4 – Додаток 1. – С. 121–127.

Гомберг М. А. Використування моноклональних антитіл для діагностики урогенітального хламідіозу / М. А. Гомберг, А. Л. Машкилейсон, В. В. Делекторський // Дерматология и венерология. – К. : Здоров'я, 1992. – Вып. 26. – С. 26–28.

Стаття з чотирма авторами

Аналіз фармакокінетики нових похідних дифосфонатогерманатів, заснований на оцінці статичних моментів їх розподілу в організмі тварин / В. В. Годован, О. В. Жук, В. Г. Зіньковський, С. І. Щукін // Одеський медичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 36–42.

Стаття з п’ятьма та більше авторами

Мініінвазивний метод лікування кіст підшлункової залози / Б. С. Запорожченко, А. А. Горбунов, І. Е. Бородаєв [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2008. – № 4/5. – С. 47–48.

Тезиси конференцій і з’їздів

Гоженко О. А. Аналіз ефективності відновлювального лікування осіб молодого віку з вегетосудинною дистонією / О. А. Гоженко // Молодь медицині майбутнього : міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, 24–25 квіт. 2008 р., Одеса : тези. доп. – Одеса : ОДМУ, 2008. – С. 156–157.

Тези конференцій, матеріали конференцій, праці конференцій, опубліковані в журналах

Дудченко М. О. Підготовка лікарів–курсантів за фахом «Загальна практика–сімейна медицина» на кафедрі шкірних і венеричних хвороб / М. О. Дудченко, Л. І. Дуденко, К. Є. Іщейкін // Сімейна медицина. – 2008. –№ 3. – С. 28–29 (Семейная медицина в Европе – прошлое, настоящее, будущее : 14–я регион. Европ. конф. по семейной медицине WONCA EUROPE 2008 : тези доп.).

Кресюн В. Й. Нові похідні оксіетилідендифосфонатогерманатів при експериментальній патології печінки / В. Й. Кресюн, В. В. Годован // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. – № 11 (2/2). – С. 756–757 (Актуальні проблеми фармакології : наук.- практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 70-річчю кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Вінниця, 28-29 верес. 2007 р. : праці).

Скорочення назв міст

Москва – М.

Санкт-Петербург – СПб.

Париж – Р.

Лондон – L.

Нью –Йорк – N.Y.

Київ – К.

Харків – Х.

Посилання

Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1 : 2006, запроваджено в дію в Україні 01.07.2007 [Текст] : метод. рек. / Одес. держ. мед. ін-т, 2008. - 17 с.